Profesor Dariusz Słapek

Prace pośrednio dotyczące dziejów sportu w Lublinie i na Lubelszczyźnie

17 sierpnia 2013

Prace pośrednio dotyczące dziejów sportu w Lublinie i na Lubelszczyźnie (rozdziały, rozproszone wzmianki, biogramy, hasła encyklopedyczne)

Bibliografia uzupełniana jest na bieżąco. Nie zawiera artykułów prasowych z dzienników
i tygodników. Rejestruje
przede wszystkim prace naukowe (monografie, artykuły,
hasła encyklopedyczne), które albo marginalnie dotyczą dziejów sportu lubelskiego,
albo ilustrują szersze tło historyczne, 
konieczne do jego poznania. Znaleźć w niej można także prace o charakterze popularnym — pozbawione aparatu naukowego lub znacznie go ograniczające oraz pamiętniki, wspomnienia i reportaże o dużych walorach poznawczych,
pisane przez ludzi sportu lub dziennikarzy sportowych. Pogrubioną czcionką wyróżniono opisy prac, które znajdują się w zasobach LCDHS i z których można korzystać w Bibliotece Wydziału Humianistycznego UMCS, pl. M.
Curie-Skłodowskiej 4a (nowy gmach Wydziału Humanistycznego), Lektorium im. prof. Józefa Szymańskiego, pok. 117 (I piętro).

A#

 1.  Akademickie wychowanie fizyczne w Polsce w latach 1927 – 1939, w: Prace Naukowe,  red. P. Kowalski, Wrocław 1997, s. 89-99.
 2. Ambroży D., Z powszechnych i polskich dziejów gimnastyki, w: Sport – olimpizm – wartości, red. J. Lipiec, Kraków 1999, s. 83-89.
 3. Analiza stanu badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6,  „Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej”, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 583-589.

B#

 1. Bajorek W., Kluby sportowe w dobie transformacji systemowej, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2001, (2), s. 185-189.
 2. Bednarczuk G., Organizacja sportu niepełnosprawnych w Polsce w latach 1996-2002, „Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” 2004, 90, s. 28-32.
 3. Benyskiewicz J., Funkcje kultury fizycznej i sportu po zaborami i w polskich środowiskach emigracyjnych, w: I Konferencja Naukowa „Polonijna kultura fizyczna”. Lubniewice, 16-17 grudnia 1978 r., Poznań 1980, s. 51-62.
 4. Bergier J., Piłkarstwo młodzieżowe w 70-leciu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Materiały Szkoleniowe PZPN 1991, 3, s. 22-27.
 5. Biczysko G., Problematyka wychowania fizycznego i sportu na łamach wybranej krajowej prasy harcerskiej w latach 1910 -1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 71-77.
 6. Bielec G., Ćwiczenia wolne w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz ich miejsce w obecnym sporcie gimnastycznym, „Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego’ 2001, 2, s. 199-205.
 7. Bielec G., Przybory i przyrządy gimnastyczne w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół do 1914 roku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski  2002, s. 41-53.
 8. Bielec G., Renesans „sokolich” form aktywności fizycznej we współczesnym sporcie, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w  Polsce, t. 6, Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 471-476.
 9. Bielec G., Zasięg organizacyjny Polskiego Związku Gimnastycznego w latach 1957-1973, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, red. S. Zaborniak, Rzeszów 2005, s. 183-197.
 10. Bielicka A., Proces upowszechniania kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej (1945 – 2000) w świetle danych statystycznych, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 293-306.
 11. Błach W., Cynarski W. J., Kowalski P., MigasiewiczJ., Tomaszewski M., Błach Ł., Historia startów i osiągnięcia polskich reprezentantów w mistrzostwach świata w judo, „Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury” 2006, 6, s. 63-67.
 12. Boruszczak M.,  Infrastruktura sportowa na okupowanych ziemiach II Rzeczypospolitej (1939-1945) : przyczynek do dyskusji nad bilansem strat oraz otwarcia dla nowego etapu rozwoju, „Rocznik Naukowy AWF w Gdańsku” 1992, t. 1, s. 195-213.
 13. Boruszczak M., Kultura fizyczna a obronność Rzeczypospolitej : sport polski w okresie II wojny światowej 1939-1945 : (stan i potrzeby badań, źródła, wnioski dla zstępnych) , w: Funkcje utylitarne kultury fizycznej : przegląd badań zespołowych, pod red. Leszka Gondka, cz. 2, Gdańsk 1992, s. 25-44.
 14. Boruszczak M., Kultura fizyczna, a obronność Rzeczpospolitej. Sport polski w okresie II wojny światowej 1939-1945. (Stan i potrzeby badań, źródła, wnioski dla następnych), w: Funkcje utylitarne kultury fizycznej, cz. 2, Przegląd badań zespołowych pod kierunkiem L.Gondka., Gdańsk  1992, s. 25-44.
 15. Boruszczak M., Sportowcy polscy w zmaganiach wojennych na obczyźnie (1939-1945), w: Funkcje utylitarne kultury fizycznej. Przegląd badań zespołowych, pod kierunkiem Leszka Gondka, cz. 1, Gdańsk 1991, s. 142-192.
 16. Bukat W., E. Halski., Bomba w górę!, Warszawa 2009, ss. 199.
 17. Bytniewski M., Biegi patriotyczne 1961-2001, „Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej” 2001, 8, s. 303 – 306 .

C#

 1. Cajsel W. ,Status prawny polskich klubów i związków sportowych, „Kultura Fizyczna” 1998, (11-12), s. 24-26.
 2. Cendrowski Z., Szkic z historii Szkolnego Związku Sportowego, „Lider” 1993, 7-8, s. 6-9.
 3. Cepcer J., Uchwała kwietniowa z 1973 roku o kulturze fizycznej i jej znaczenie, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 297-304.
 4. Chełmecki J., Development of sport in Warsaw at the turn of the 19th and the 20th centuries as a reflection of social and political transformations in the Kingdom of Poland, in: Sport in the context of social sciences, ed. Wojciech J. Cynarski, Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński, Rzeszów 2012, s. 183-193.
 5. Chełmecki J., Etapy rozwoju sportu na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, red. nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki , Warszawa 2010,  s. 381-398.
 6. Chełmecki J., Początki piłki nożnej w Królestwie Polskim, w: Początki piłki nożnej w Polsce : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, red. nauk. Jerzy Chełmecki, Warszawa 2012, s. 39-50.
 7. Chełmecki J., Początki szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Warszawie w latach 1906-1939, w:  Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński, Warszawa 2009, s. 145-157.
 8. Chełmecki J., Rozwój ukraińskich organizacji sportowych na terenach Małopolski Wschodniej w latach 1884-1939, „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 2004, 43, s. 73-86.
 9. Chełmecki J., Społeczne aspekty rozwoju kultury fizycznej w Polsce w okresie międzywojennym, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, tom I: Historia kultury fizycznej, red. T. Rychta, J. Chełmecki, Warszawa 2003, s. 100-105.
 10. Chełmecki J., Społeczne i polityczne uwarunkowania działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół w Warszawie w latach 1905-1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 8, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 297-312.
 11. Chełmecki J., Społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sportu w Rosji i Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Jerzego Kosiewicza, Kazimierza Obodyńskiego, Rzeszów 2012, s. 267-278.
 12. Chełmecki J., Sport w północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej na przykładzie klubów sportowych (Grodna, Wołkowyska, Lidy, Brześcia i Pińska) w: Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, pod red. Jerzego Dżerenia,  Płock 2011, s. 465-478.
 13. Chełmecki J., Sport w Warszawie w przeddzień powołania Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich: 1915-1919, w: Nauki społeczne wobec sportu współczesnego, red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Paweł Bany, Monika Piątkowska, Jolanta Żyśko, Warszawa 2010, s. 360-371.
 14. Chełmecki J., Stan badań nad historią kultury fizycznej w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 93-106.
 15. Chełmecki J., The origins of football in Poland : proceedings from a Symposium organized by The Małopolska Football Association and The Museum of Sports and Tourism in Warsaw, ed. Jerzy Chełmecki, Warsaw 2012, ss. 91.
 16. Chełmecki J., Wkład Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w modernizację programu rozwoju kultury fizycznej w Polsce (1927 – 1939), „Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” 2002, 85, s. 299-311.
 17. Chełmecki J., Wybrane aspekty rozwoju sportu żydowskiego w Polsce w okresie międzywojennym, „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 2002, 41, s. 31-45.
 18. Choniawko A., PZPR wobec sportu wyczynowego, „Kronika Miasta Poznania” 2010, (1), s. 100-122.
 19. Ciejpa R., Początki football’u amerykańskiego w Polsce i możliwości rozwoju tej dyscypliny, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach” 2010, 28, s. 149 – 164.
 20. Cybula I., Kultura czasu wolnego w zwyczaju i obyczaju społeczeństwa polskiego w XIX i początkach XX wieku, „Studia Humanistyczne” 2006, (6), s. 71-83.
 21. Cybula I., Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej, „Folia Turistica” 2007, 18, s. 185-204.
 22. Cynarski  W.J., Mirkiewicz M., Azjatyckie sporty i sztuki walki w Polsce w latach 1900 – 1939, „Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” 2002, 85, s. 147-153.
 23. Czajczyński H., Pojęcie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w dokumentach PZPR w latach 1970-1980, w: Społeczno-ekonomiczne zagadnienia kultury fizycznej i turystyki (Materiały I Konferencji) Poznań, 6-7 czerwca 1980, Poznań 1982, s. 34-40.
 24. Czaplicki Z., Dubielski G., Wiśniewski J., Polskie znaczki olimpijskie i sportowe (1933-1993), „Sport Wyczynowy” 1996, 5-6, s. 31-39.
 25. 40-lecie [Czterdziestolecie] kultury fizycznej w Polsce : materiały pokonferencyjne, pod red. Z. Pawluczuk, Gdańsk 1987, ss. 270.

D#

 1. Dekret styczniowy z 1956 roku o organizacji kultury fizycznej w Polsce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 287-295.
 2.  Dębowski B., Działalność statutowo-programowa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w latach 1989-2004, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, t. 8, pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. 2008, s. 585-597.
 3. Drążdżewski S., LZS: powstanie i działalność, Warszawa 1974, ss. 445.
 4. Drozdek-Małolepsza T., Działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”w Polsce w świetle „Przeglądu Sokolego” (1921 – 1924), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s.139-147.
 5. Drozdek-Małolepsza T., Kultura fizyczna kobiet w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938-1939), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2006, s. 165-174.
 6. Drozdek-Małolepsza T., Sport łuczniczy kobiet w Polsce w latach 1925 – 1939, Studia Humanistyczne 2011, nr 11, s. 79 – 89.
 7. Drozdek-Małolepsza T., Sport wioślarski kobiet w Polsce w latach 1919-1939, w: Humanistyczne aspekty sportu i turystyki. Red. Dziubiński Z., Warszawa 2008, s. 435-442.
 8. Drozdek-Małolepsza T., Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów  2005, s.13-21.
 9. Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1919 – 1939, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa  2003, s. 121-127.
 10. Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w działalności Związku Strzeleckiego w latach 1919 – 1939, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa 2009, s. 101 – 112.
 11. Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927-1936), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2004, s. 139-147.
 12. Drozdek-Małolepsza T., Zjednoczenie ruchu sokolskiego w Polsce (1919-1923), Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach 2000, 10, s. 5-15.
 13. Drygas W.A., 75 lat piłki ręcznej w Polsce, Materiały Szkoleniowe ZPRP 1993, 1, s. 93-97.
 14. Dubrawski T., Status prawny stowarzyszeń kultury fizycznej według ustawy z dnia 3 lipca 1984 r., w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 305-311.
 15. Duda H., Piłka nożna galicyjska – czyli u źródła futbolu polskiego i ukraińskiego, Sport Wyczynowy 2012, R. 50, nr 1, s. 120 – 131.
 16. Duda H., W poszukiwaniu źródeł futbolu polskiego i ukraińskiego, Trener 2012, nr 3, s. 16 – 23.
 17. Dudek A., Prasa sportowa w Galicji – w drugiej połowie XIX wieku, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009, 3, s. 32-36.
 18. Dudek D., Ewolucja struktur organizacyjnych stowarzyszeń kultury fizycznej w latach 1867-1939 na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej, w: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 1 , red. Krzysztof Ruchniewicz oraz Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński, Toruń 2001, s. 357-371.
 19. Dudek D., Korczała S., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1918-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki, Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie 1997, 3, dodatek nr 1, 12 s. 2.
 20. Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, Studia Humanistyczne 2005, (5), s. 17-28.
 21. Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, Studia Humanistyczne 2005, 5, s. 7-28.
 22. Dudek D., Sanacyjny projekt ustawy o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 313-328.
 23. Dudek D., Sprawa wychowania fizycznego i sportu w okresie działalności Tymczasowej Rady Stanu i internowania legionistów w Beniaminowie i Szczypiornie, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2004, 89, s. 157-168.
 24. Dudek D., Wychowanie fizyczne i sport w sanacyjnym budżecie państwa, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 106-109.
 25. Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2001, ss. 253.
 26. Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2003, ss. 255.
 27. Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki,
 28. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie 2001, 2, dodatek nr 2, s. 24.
 29. Dudek D.,Stan organizacyjny stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną działających w latach 1919 – 1927 na terenie byłego zaboru rosyjskiego, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2004, s. 133-137.
 30. Dudzinski E.,  Analiza rozwoju lekkiej atletyki w Polsce w latach 1956-1961, Warszawa 1962, ss. 25.
 31. Dworzecki J., G. Zbijowski., Wybrane aspekty działalności na polu krzewienia kultury fizycznej w szeregach policji państwowej II Rzeczypospolitej, Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice 2010,  27, s. 141 – 162.

E# F#

 1. Falewicz R., Historia igrzysk olimpijskich, Poznań 2004, ss. 228.
 2. Ferenc J., Sport w służbie polityki: Wyścig Pokoju 1948-1989, Warszawa2008, ss. 239.
 3. Finansowanie sportu w młodzieżowych organizacjach katolickich II i III Rzeczypospolitej, Studia Humanistyczne,2002,2,s.51-56
 4. Fryc A., Piłka nożna w Europie w okresie międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 267-284.

G#

 1. Gaj J., Badania regionalne w zakresie historii kultury fizycznej na przykładzie poznańskiej AWF,  W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2., red. Szymański L., Schwarzer  Z., Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina  1995, Wrocław 1996, s. 39-44.
 2. Gaj J., Badania w zakresie najnowszej historii kultury fizycznej Polski, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1978, (27), s. 17-26.
 3. Gaj J., Ewolucja struktur organizacyjnych państwowego kierownictwa kultury fizycznej w Polsce, Wychowanie Fizyczne i Sport 1989, 2, s. 109-126.
 4. Gaj J., K. Hądzelek., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań  1997, ss. 293.
 5.  Gaj J., Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalności w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1919-1939, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s.109-122.
 6. Gaj J., Paramilitaryzm w polskiej kulturze fizycznej (1912-1939).,Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1993, 41, s. 123-133.
 7. Gaj J., Rola wychowania fizycznego i sportu w przysposobieniu wojskowym młodzieży polskiej w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego Polski, w: Sport, rekreacja ruchowa turystyka. Red. Siwiński W., Poznań 1996, s. 245-253.
 8. Gaj J., Sport w Polsce 1919-1939, Gorzów Wlkp. 1997, ss.106.
 9. Gaj J., Z dziejów turystyki usportowionej w Polsce (1873-1939), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 63-70.
 10. Gawkowski  R., J. Braciszewski, Historia polskiej piłki nożnej, Warszawa 2012, ss. 239.
 11. Gawkowski  R., Sport w II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012, ss. 127.
 12. Gawkowski R., Sport w II RP, Warszawa 2012, ss. 127.
 13. Gifford C., Olimpiady : historia – dyscypliny sportowe – słynni zawodnicy – rekordy, 2004, ss. 80.
 14. Gizowski M. , Rola nauk pomocniczych historii w procesie przygotowania humanistycznego nauczycieli kultury fizycznej, W: Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego : księga dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Józefowiczowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego, M. Krasnopolskiego, Z. Pawluczuka, Gdańsk 1999, s. 175-181.
 15. Gizowski M., Emblematy klubów sportowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 2000, (3), s. 89-92.
 16. Gizowski M., Emblematy klubów sportowych w Polsce, Prace Naukowe. Kultura Fizyczna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 2003, 3, s. 89-92.
 17. Gizowski M., Symbolika ideograficzna strzeleckich bractw kurkowych w Polsce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 55-60.
 18. Głuszek Z., Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998, Warszawa 1999, ss. 384.
 19. Godlewski P., Logika i efekt reorganizacji polskiego sportu w latach 1949 – 1951, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 243-269.
 20. Godlewski P., Ludzie władzy w GKKF (przed „odnową” po Październiku 1956 r.), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2006, s. 299-316.
 21. Godlewski P., O miejscu badań historii sportu w nauce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 11-17.
 22. Godlewski P., Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996, Warszawa 1996, ss. 280.
 23. Godlewski P., Olimpijskie turnieje zapaśnicze, 1896-1996. Udział polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996, Warszawa 1996, ss. 280.
 24. Godlewski P., Opieka medyczna nad sportowcami w Polsce w latach 1918 – 1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.3. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997. Red.Woltmann B., Gorzów Wlkp. 1998, s. 104-111.
 25.  Godlewski P., Polski związek Zapaśniczy 1922-2004, Gorzów Wlkp. 2004, ss. 239.
 26. Godlewski P., Rozwój organizacyjny sportu zapaśniczego w pierwszych latach Polski Ludowej, w: Wychowanie fizyczne i sport w 40-leciu PRL. Konferencja popularno-naukowa. Poznań, dnia 12 kwietnia 1985, Poznań 1987, s. 233-242.
 27. Godlewski P., Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956, Poznań 2006, ss. 519.
 28. Godlewski P., Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944 – 1956, Poznań , 2006, ss.519.
 29. Godlewski P., Sport zapaśniczy w Polsce w latach 1890-1939, Poznań 1994, ss. 204.
 30. Godlewski P., W poszukiwaniu paradygmatu historii sportu, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s.19-28.
 31. Golanko R., Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na ziemi bialskiej w latach 1957-1989, w: Studia z dziejów kultury fizycznej, red. T. Jurek, Gorzów Wielkopolski , 2002, s. 487 – 495.
 32. Gondek L., Kultura fizyczna w Polsce 1944-1984, Gdańsk 1986, ss. 281.
 33. Gondek L., Kultura fizyczna w Polsce 1944-1984: zarys podstawowych struktur, form i efektów zarządzania, Gdańsk 1990, ss. 281.
 34. Gosiewski W.E., Główne kierunki i środki realizacji polityki państwa w sferze rozwoju infrastruktury turystycznej w 40-leciu PRL, Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ,1985, 34, s. 209-236
 35. Gowarzewski A., Polski Związek Piłki Nożnej 1919 – 2009, Katowice 2010, ss. 304.
 36. Górka A.,”Przewodnik Gimnastyczny Sokół” w okresie międzywojennym – strona ideowa i formalno-techniczna, Rocznik Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej1997, 3, s. 85 – 93.
 37. Górski A., Sport kwalifikowany w Wojskowych klubach Sportowych w Polasce w l. 1944-1989, Wrocław 1994, ss. 253.
 38. Grabowska A., Dawny sport na dawnych plakatach, Sport Wyczynowy 2007, 10-12, s. 151-155.
 39. Grabowska D., Sport polski w latach II wojny światowej. (Wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki),Sport Wyczynowy 1989, 11-12, s. 55-63.
 40. Grabowska M., Powstanie i działalność Państwowej Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej w latach 1919-1922, w: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r., Kraków  1970, s. 8-12.
 41. Gregorczyk S. (Stefan), Lechowski J. (Jerzy), Szymkowiak M. (Mieczysław), Piłka nożna 1919-1979. Ludzie mecze drużyny, Warszawa 1981, s. 214.
 42. Gregorczyk S. (Stefan), Lechowski J. (Jerzy), Szymkowiak M. (Mieczysław), Piłka nożna 1919-1979. Ludzie mecze drużyny, Warszawa 1981, ss. 214.
 43. Grot Z., Ziółkowska T., Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918), Poznań 1990, ss. 256.
 44.  Grys I., Pierwsze kluby i stowarzyszenia sportowe w Rosji, Wychowanie Fizyczne i Sport 1995, 4, s. 77-94.
 45. Grządziel G., D. Szade, B. Nowak, Piłka siatkowa, Katowice 2012, ss. 207.
 46. Grzegorczyk S. et al., Piłka nożna 1919-1989. Ludzie, Dryżyny, mecze: zarys encyklopedyczny, Warszawa 1991, ss. 321.
 47. Grzegorczyk S., J. Lechowski, M. Szymkowiak, Piłka nożna 1919-1989. Ludzie. Drużyny. Mecze. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1991, ss. 322.
 48. Grzybowski T., Działalność Polskiego Związku Piłki Siatkowej na forum międzynarodowym w latach 1957 – 1978, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. , 2004, s. 321-328.
 49. Grzybowski T., Piłka siatkowa w Akademickim Związku Sportowym w latach 1924-2007, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 359-368.
 50. Grzybowski T., Piłka siatkowa w Zrzeszeniu Sportowym „Start” do 1989 roku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2006, s. 425-430.
 51. Grzybowski T., Polskie drużyny piłki siatkowej w europejskich rozgrywkach pucharowych w latach 1989 – 2000, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.5. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 483-489.
 52. Guja T., Początki i rozwój dalekowschodnich sztuk walki na ziemiach polskich, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 345-348.

H#

 1. Hałys J., Polska piłka nożna, Kraków 1961, ss. 333.
 2. Hanusz H., Udział członków Akademickiego Związku Sportowego w powstaniu i rozwoju polskich związków sportowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa 2009, s. 113 – 127.
 3. Hądzelek K., Przed powstaniem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Kultura Fizyczna 1988, 7-8, s. 7-10.
 4. Hądzelek K., Ważniejsze wydarzenia z pierwszych lat koszykówki w Polsce, Sport Wyczynowy 2003, 9-10, s. 71-79.
 5. Hądzelek K., Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej w Polsce w okresie do 1914 roku, Wychowanie Fizyczne i Sport1993, 4, s. 41-46.
 6. Hądzelek K., Wroczyński R., Góra W., Red., Wychowanie fizyczne i sport w Galicji w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX wieku, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce : (mater. na Plenum GKKFiT z okazji 100-lecia sportu polskiego), Warszawa 1967, s. 9-39.
 7. Hądzelek K., Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 37, (4) , s. 5-13.
 8. Hądzelek K., Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s. 5-13.
 9.  Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 – 1939 : „Narodowy bieg” na przełaj mężczyzn (1926 – 1939)- red. S. Zaborniak, Lekkoatleta 2011, nr 4, s. 27 – 49.
 10. Huzarski M .,  Akademicka kultura fizyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce – stan badań Studia Humanistyczne 2011, (11), s. 63-77.
 11. Huzarski M., Akademicka kultura fizyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce – stan badań, Studia Humanistyczne 2011, (11), s. 63-77.

I#

 1. Iskra J., Lekkoatletyczne tabele olimpijskieTrack and Field Olympic Tables, Opole 2012,, ss. 552.

J#

 1. Jabłecka A., Czynnik narodowościowy w kulturze fizycznej Ukraińców w Polsce Odrodzonej 1918-1939, Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie 1998, 1, s. 45-48.
 2. Jasiak H., Magia ciała. Historia polskiej kulturystyki 1957-1994, Warszawa 1994, ss. 138.
 3. Jastrzębski W., Historia kultury fizycznej, Bydgoszcz  2005, ss. 101.
 4. Jaworski Z., Administracja rządowa do spraw kultury fizycznej w Polsce w latach 1972-2002, Kultura Fizyczna 2003, (3-4), s. 11-14.
 5. Jaworski Z., Administracja rządowa do spraw kultury fizycznej w Polsce w latach 1927 – 2002, Kultura Fizyczna 2003, 3-4, s.11-14.
 6. Jeznak H., Biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki 1959-2009, Warszawa 2009, ss. 12.
 7. Jurek T., Z problematyki badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, W: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom 1 Historia kultury fizycznej (studia i szkice), Red.: Rychta Tadeusz, Chełmecki, Warszawa 2003, s. 31-36.

K#

 1. Kałamacka E., Działalność polskiej YMCA w dziedzinie wychowania fizycznego sportu, Wychowanie Fizyczne i Sport 1989, 4, s. 77-90.
 2. Kałamacka E., Rola uzdrowisk w rozwoju gimnastyki leczniczej na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Studia z historii i teorii kultury fizycznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu. Red. Cynarski W.J., Nowakowski A., Zaborniak S., Rzeszów 2008, s. 193-204.
 3. Kałamacka E., Sport a promocja zdrowia na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów  2005, s. 33-43.
 4. Kałamacka E., Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w latach 1945 – 1949, w:  Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995. Red. Szymański L., Schwarzer Z., Wrocław 1996, s. 199-206.
 5. Kałamacka E.,Henryk Łasak (1932-1973), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2006, s. 287-296
 6. Kałamacka, E., Rola uzdrowisk w rozwoju gimnastyki leczniczej na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu,  pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka, Rzeszów 2008, s. 193-204.
 7. Karpiński R., Pływanie w Polsce w latach 1981-1996 – ocena poziomu i prognoza wyników na 2000 rok (styl dowolny, grzbietowy),Rocznik Naukowy AWF w Katowicach1998, 26, s. 107-124.
 8. Karwacki A., M. Lenartowicz, Wrogość i sympatie w polskiej piłce nożnej w perspektywie społeczno-historycznej, Kultura Fizyczna 2001, 5-6, s. 23-26.
 9. Kawalec K., Młode pokolenie przywódców endeckich wobec Olimpiady Berlińskiej w 1936 roku, Człowiek i Ruch 2000, 1, s. 30-35.
 10. Kęsik J., Organizacja wychowania fizycznego i sportu w polskich siłach zbrojnych w latach 1918-1926, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995, red. Szymański L., Schwarzer Z., Wrocław 1996, s. 47-58.
 11. Kęsik J., Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918-1939, Wrocław 1996, ss. 116.
 12. Kita A., Zarys dziejów piłki nożnej kobiet w Polsce do 2008 roku,Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa  2009, s. 226 – 233
 13. Klimczak J., Wychowanie fizyczne i sport w Polskiej Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, Rocznik Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1996, 2, s. 153-156.
 14. Kluby sportowe w l. 2001-2007, Rzeszów 2011.
 15. Kobusz M., Matejkowska M., Polskie czasopisma i książki o kulturze fizycznej wydane do 1939 roku w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Warszawie, w: Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, archiwów i kolekcji prywatnych, Warszawa 2009, s. 66-80.
 16. Kołodziej R., Polski Związek Narciarski 1919 – 1939, Rzeszów 2010, ss.190.
 17. Konopnicki J., Wychowanie fizyczne w szkole polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, Wychowanie Fizyczne i Sport 1957, nr 1, s. 35-55.
 18. Korsarz A., Sportowe sukcesy Polaków 1918 – 2008, T. 1, 1918 – 1975, Szczecin 2009, ss. 340.
 19. Kospath-Pawłowski E., Wychowanie fizyczne i sport w szkoleniu bojowym I Armii Wojska Polskiego na froncie, Rocznik Naukowy Instytutu WFiS w Białej Podlaskiej 2002, 9, s. 289-299.
 20. Kospath-Pawłowski E., Wychowanie fizyczne i sport w szkoleniu bojowym I Armii Wojska Polskiego na froncie, Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 2002, 9, s. 289-299.
 21. Kościół rzymskokatolicki a Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (przyczynek do historii kultury fizycznej Polski), Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach 1998, 9, s. 15-25.
 22. Kowalczyk A., Działalność Polskiego Związku Kajakowego w latach 1957-1968, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2006, s.387-398.
 23. Kowalczyk A., Działalność Polskiego Związku Kajakowego w latach 1969-1980, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2008, s. 619-635.
 24. Kowalczyk A., Początki kajakarstwa w Polsce do 1930 roku, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 151-158.
 25. Kowieska U. ,Działalność związków zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej w okresie II Rzeczpospolitej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 37, (4), s. 159-179.
 26. Kowieska U., Działalność prorządowych związków zawodowych kolejarzy w dziedzinie kultury fizycznej w II Rzeczypospolitej, Prace Naukowe. Red. Kowalski P., Wrocław 1997, s. 59-66.
 27. Kowieska U., Działalność związków zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej w okresie II Rzeczypospolitej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s. 157-179.
 28. Kowieska U., Działalność żydowskich klubów sportowych w II Rzeczpospolitej Wychowanie Fizyczne i Sport 1999, 43, (1-2), s. 87-93.
 29. Kowieska U., Działalność żydowskich klubów sportowych w II Rzeczpospolitej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1999, 43, (1-2), s. 87-93.
 30. Kowieska U., Działalność żydowskich klubów sportowych w II Rzeczypospolitej,Wychowanie Fizyczne i Sport 1999, 1-2, s. 87-93.
 31. Kowieska U., Działalność żydowskich klubów sportowych w II Rzeczypospolitej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1999, t.43, nr 1-2, s. 87-93.
 32. Kowieska U., Kobiety w rekreacji fizycznej, turystyce i sporcie związkowym w II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s.205-215.
 33. Kowieska U., Kultura fizyczna w programach i działalności związków zawodowych w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1997, ss. 292.
 34. Kowieska U., Polityczne aspekty działalności towarzystw sportowych – zjednoczenie polskich stowarzyszeń w latach 1920-1922, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, s. 33-41.
 35. Kowieska U., Polityczne aspekty działalności towarzystw sportowych – zjednoczenie polskich stowarzyszeń (w latach 1920-1922), Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 4, s. 32-42.
 36. Kowieska U., Społeczne i polityczne aspekty działalności klubów sportowych przy zakładach pracy w II Rzeczypospolitej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.3. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997, pod.red. B.Woltmanna, Gorzów Wlkp. 1998, s.71-78.
 37. Kowieska U., Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec problemów kultury fizycznej w okresie międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995. Red. Szymański L., Schwarzer Z.,Wrocław 1996, s. 67-85.
 38. Kowieska U., Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec problemów kultury fizycznej w okresie międzywojennym, W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1995, pod red. L. Szymańskiego, Z. Schwarzera. T.2., Wrocław  1996, ss.67-85.
 39. Kraus M., Początki piłki nożnej w Galicji, Trener 1991, 1, s. 15-20.
 40. Krawiec S., Analiza sportowych karier czołowych lekkoatletów polskich z lat 1972-1984, Poznań 1989, ss. 173.
 41. Krawsz J., Kadra szkoleniowa lekkoatletyki w Polsce (1969 – 2000), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 437-442.
 42. Krotkiewski E, Z. Kraus, T. Kwast, W. Twardo, R. Wirszyłło, W. Wysocki, Zarys historii piłki siatkowej w Polsce w latach 1919-1958, Warszawa 1993, ss.195.
 43. Kruczek Z., Z dziejów polskich uzdrowisk, w: Zdrowie i wypoczynek : wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych : praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Franczukowskiego, Bydgoszcz 2008,  s. 15-20.
 44. Krzewiński I., Rozwój polskiej lekkoatletyki w l. 1945-1968, Wrocław 1992, ss. 411.
 45. Krzewiński P., Losy polskiej lekkoatletyki w okresie drugiej wojny światowej, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 254-256.
 46. Księga sportu polskiego 1944-1974, praca zbiorowa, Warszawa 1975, s. 630.
 47. Księga sportu polskiego 1944-1974, praca zbiorowa, Warszawa 1975, ss. 630.
 48. Kudelski W., Trójbój siłowy w Polsce do roku 1994, Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 2001, T. 8, s. 255 – 268.
 49. Kulczycki R., Stan organizacyjny tenisa stołowego w Polsce w latach 1945 – 1950, Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995. Red. Szymański L., Schwarzer  Z., Wrocław 1996, s. 207-215.
 50. Kulczycki R., Tenis stołowy w Polsce 1919-1989, Gorzów Wlkp. 1998, ss. 197.
 51. Kulesza J.A., Boks na Igrzyskach Olimpijskich, cz. 1., Wielkie rozczarowanie (Melbourne 1956), Skierniewice 2011, ss. 206.
 52. Kulgawczuk R., Geneza piłki siatkowej w 100-lecie jej historii, Kultura Fizyczna 1996, 7-8, s. 8-11.
 53. Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki w Polsce po II wojnie światowej 1945 – 2000, Katowice, 2003, ss. 187.
 54. Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Katowice 1997, ss. 211.
 55. Kurańska-Wołoszyn J., Wyodrębnienie sportu gimnastycznego i jego rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2004, s. 165-171.
 56. Kurek A., ‚Turysta’ (1883) – pierwsze polskie turystyczne czasopismo prowincjonalne (charakterystyka zawartości), Folia Turistica 2006, nr 17, s. 121—135.
 57. Kuriańska-Wołoszyn J., Działalność niepodległościowa gniazd sokolich w czasie pierwszej wojny światowej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2004, 89, s. 131-137.
 58. Kuriańska-Wołoszyn J., Gimnastyka w programach kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie wyższym w Polsce w latach 1918 – 1939, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku T.6. Red. Umiastowska D., Szczecin 2001, s. 393-399.
 59. Kuriańska-Wołoszyn J., Rola gimnastyki w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 117-120.
 60. Kuriańska-Wołoszyn J., Udział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w międzynarodowych pokazach i zawodach gimnastycznych do pierwszej wojny światowej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 33-40.
 61. Kurzyński H. et al., Historia polskiej kobiecej lekkoatletyki w okresie międzywojennym, Warszawa 2008, ss. 441.

L#

 1. L. Szymański L., Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944 – 1989, Wrocław, 2004, ss. 356.
 2. L. Szymański L., Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944-1980, Wrocław 1996, ss.180 .
 3. Laskiewicz H. ,Wybrane problemy metodologiczne i organizacyjne badań w dziedzinie historii kultury fizycznej, W: Studia nad dziejami kultury fizycznej XIX/XX wieku. Materiały Sesji Naukowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Poznań, 8 i 9 grudzień 1970 r., Poznań 1973, s. 255-268.
 4. Laskiewicz H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900-1939. Zarys monograficzny dziejów , Szczecin 1998, ss. 222.
 5. Lenartowicz M., B. Włostowski, Badminton w Polsce – historia, organizacja, przepisy, sukcesy, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, 11-12, s.2-10.
 6. Lenartowicz M., Dawne polskie sporty i gry ruchowe, Kultura Fizyczna 2005, R. 59, nr 1-2, s. 32-33.
 7. Lipoński W., Dzieje sportu polskiego, Poznań  1997, ss.63.
 8. Lipoński W., Olimpizm dla każdego. Popularny zarys wiedzy o historii, organizacji i filozofii ruchu olimpijskiego, Poznań 2000, ss. 220.
 9. Lipoński W., Prawda historyczna a jej zniekształcenia i zafałszowania w badaniach dziejów sportu, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 29-52.
 10. Lipoński W.,Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012, ss. 764.
 11. Lipski K., Zrzeszenie LZS 1946-1976, Warszawa 1976, ss. 30.
 12. Litwin J. (Jan A.), Zarys historii sportu samochodowego, Warszawa 1980, s. 464.
 13. Litwin J. (Jan A.), Zarys historii sportu samochodowego, Warszawa 1980, ss. 464.

Ł#

 1. Łabaj M., Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939, Kraków 1987, ss. 190.
 2. Łabaj M., Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. – Kraków 1987, ss. 190.
 3. Łaszkiewicz K., Polska koszykówka męska 1928 – 2004, Inowrocław  2004, ss. 850.
 4. Łogoźny D., Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w II Rzeczypospolitej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 333-347.
 5. Łopata A., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Kraków 1997, ss. 254.
 6. Łozińska M., J. Łoziński., Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, Warszawa 1995, ss. 55.
 7. Łuczak M., Sport w latach 1945 – 1956, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995, red. Szymański L., Schwarzer Z.,Wrocław 1996, s. 319-327.
 8. Łuczak M., Szermierka w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej (1989 – 2000), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.5. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 491-505.
 9. Łuczak M., Szermierka w Polsce w latach 1945 – 1989, Poznań 2002, ss. 392.
 10. Łyskawa M., Główne kierunki i efekty polityki inwestycyjnej PRL w dziedzinie kultury fizycznej w latach 1945-1975, Zeszyty Naukowe : Prace Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytet Szczeciński 1991, 7, s. 5-21.

M#

 1. Maciasz W., Europejskie federacje i stowarzyszenia sportowe geneza i funkcje, Sport Wyczynowy 1989, 7-8, s. 79-84.
 2. Maciejewski A, A. Michalak, A. Znojek, 10 lat Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego, Warszawa 2001, ss. 77.
 3. Maciejewski A., Historia mistrzostw Polski w kulturystyce w latach 1977 – 1998, Bydgoszcz 1999, ss. 97.
 4. Maksimowska B., Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego w Polsce, Prace Naukowe : Kultura Fizyczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 2000, 3, s. 67-82.
 5. Maksimowska B., Podstawy prawno-organizacyjne akademickiego wychowania fizycznego w Polsce w latach 1950-1990, Prace Naukowe : Kultura Fizyczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 1999, 2, s. 73-86.
 6. Magda R., Początki karate w Polsce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 349-353.
 7. Malinowska E. (Ewa), Mirosław Koszela, Ewa Malesa, Irmina Tarczyńska, Kluby sportowe w latach 2004 – 2006, Warszawa, Rzeszów 2007, s.186.
 8. Malinowska E. (Ewa), Mirosław Koszela, Ewa Malesa, Irmina Tarczyńska,  Kluby sportowe w latach 2004 – 2006, Warszawa, Rzeszów 2007, ss.186.
 9. Małolepszy E, T. Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna dziewcząt i kobiet na wsi w Polsce w latach 1919 – 1939. Zarys problematyki, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T.2. Red. Chełmecki J., Warszawa 2008, s.48-57.
 10. Małolepszy E., Historia Mistrzostw Europy w koszykówce: od Szwajcarii – 1935 do Polski – 2009,Ruda Śląska,Benigier-Media,2009,206s.
 11. Małolepszy E. , Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938-1939), Studia Humanistyczne 2011, (11), s. 91-101.
 12. Małolepszy E., Działalność powiatowych i gminnych komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1927-1939 w zakresie propagowania i upowszechniania wychowania fizycznego i sportu na wsi (zarys problematyki), Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2004, 89, s. 211-220.
 13. Małolepszy E., Historia kultury fizycznej. Przewodnik bibliograficzny dla studentów, Częstochowa 1997, ss. 36.
 14. Małolepszy E., Kultura fizyczna i turystyka na wsi w Polsce w latach 1989 – 2008, w:  Zarys problematyki, Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa 2009, s. 207 – 216.
 15. Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” i Centralnego Związku Młodej Wsi w latach 1919-1939, Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 2002, 9, s. 321-334.
 16. Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności polskich wiejskich organizacji młodzieżowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, red. Woltmann B., Gorzów Wlkp.  2002, s.173-181.
 17. Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2004, ss. 242.
 18. Małolepszy E., Kultura fizyczna w programach i działalności Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1919 – 1928, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 135-142.
 19. Małolepszy E., Rada Naukowa Wychowania Fizycznego wobec kultury fizycznej na wsi (1927-1939), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2006, s. 117-127.
 20. Małolepszy E., Rozwój infrastruktury dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu na wsi w Polsce w II połowie lat trzydziestych XX wieku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 381-391.
 21. Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938-1939), Studia Humanistyczne 2011, (11), s. 91-101.
 22. Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938 – 1939), Studia Humanistyczne 2011, nr 11, s. 91 – 101.
 23. Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport na wsi w II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 235-244.
 24. Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1919-1939 (zarys problematyki), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 1999, (2), s. 35-48.
 25. Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1919-1939 (zarys problematyki), Prace Naukowe : Kultura Fizyczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 1999, 2, s. 35-48.
 26. Małolepszy E., Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1998, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna 2001, (4) , s. 87-100.
 27. Małolepszy E., Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1939, Prace Naukowe : Kultura Fizyczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 2000, 3, s. 23-28.
 28. Marszałek B., Zarządzanie sprawami kultury fizycznej na szczeblu lokalnym w latach 1959 – 1972, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp.  2002, s. 331-337.
 29. Matusak P., Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945, Siedlce  1997, ss. 562.
 30. Mądry K., Brzozowski J., Najważniejsze osiągnięcia sportowe polskich judoków w 40-leciu PRL , w: Wychowanie fizyczne i sport w 40-leciu. Konferencja popularno-naukowa. Poznań, dnia 12 kwietnia 1985, Poznań 1987, s. 73-87.
 31. Mecner K., 80 lat polskiej siatkówki: od „przebijanki” do ligi światowej, Olsztyn 2001, ss. 352.
 32. Mecner K., Historia siatkówki. Mistrzostwa Europy, Katowice 2005, ss. 364.
 33. Mecner K., Historia siatkówki: Mistrzostwa Świata, Katowice 2007, ss.377.
 34. Mecner K., Mistrzostwa Polski w Siatkówce 1929 – 2010. 10 lat PlusLigi, Warszawa 2011, ss. 303.
 35. Mękarski B., M. Krzemińska., Rozwój wychowania fizycznego w państwowych szkołach średnich w dwudziestoleciu międzywojennym., Rocznik Naukowy AWF w Krakowie 1975, 12, s. 171-194.
 36. Mękarski B., Państwowa odznaka sportowa w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego, Rocznik Naukowy AWF w Katowicach 1980, 9, s. 47-80.
 37. Michalski Cz., Życie sportowe miasta Lwowa w pierwszym dwudziestoleciu ubiegłego wieku, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 167-176.
 38. Michnowska J., Rola kultury fizycznej w działalności wychowawczej oraganizacji „Służba Polsce”, W: III Konferencja : Humanistyczne podstawy kultury fizycznej : aktualny stan badań, Poznań, dnia 24 i 25 listopada 1978 r., Poznań  1979, s.137-142.
 39. Mierzwiński H. , Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec problemów wychowania fizycznego sportu i turystyki (1928-1948), Biała Podlaska 1992, ss. 62.
 40. Mierzwiński H., Rola Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w uwarunkowaniach społeczno-politycznych rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w latach 1928-1948, w: Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej : Konferencja Krajowa Biała Podlaska 9-10-11 września 1999 r. : XXX lat Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej : streszczenia referatów, Biała Podlaska 1999, ss. 117.
 41. Mierzwiński H., Rola Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” w uwarunkowaniach społeczno-politycznych rozwoju dzieci i młodzieży w latach 1928-1948, Rocznik Naukowy Instytutu WFiS w Białej Podlaskiej 1999, 6 supl., nr 1, s. 549-555.
 42. Mierzwiński H., Wiciarze wobec problemów kultury fizycznej (1928-1948), Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 1998, nr 12, s. 7-23.
 43. Mirkiewicz M. /red./, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ. /Materiały z Konferencji/, Rzeszów 1996, ss.227.
 44. Młodzianowska H., Działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919 – 1939, Wychowanie Fizyczne i Sport 1969, 2, s. 59-78.
 45. Młodzianowska-Jakubowska., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Polsce do 1939 r. (Geneza, struktura organizacyjna i charakter), Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1963, 2, s. 355-383.
 46. Moska W., M. Gizowski., Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej 1985 – 1999, Gdańsk 2000, ss. 107.
 47. Moska W., Metodyczno-szkoleniowe i organizacyjne aspekty rozwoju sportu w Polsce w latach 1945-2005, Gdańsk  2006, ss. 287.
 48. Moska W., Organizacja i finansowanie sportowego pionu wojskowego w Polsce, Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku T.6. Red. Umiastowska D., Szczecin 2001, s. 405-410.
 49. Mroczka L., Społeczne aspekty rozwoju kultury fizycznej w Galicji, Wychowanie Fizyczne i Sport 1997, 3, s. 101-113.

N#

 1. Na olimpijskim szlaku. 1980 – Moskwa, Lake Placid, praca zbiorowa, Warszawa 1981, s. 398.
 2. Na olimpijskim szlaku. 1980 – Moskwa, Lake Placid, praca zbiorowa, Warszawa 1981, ss. 398.
 3. Na olimpijskim szlaku. 1984 – Sarajewo, Los Angeles, praca zbiorowa, Warszawa 1987, s. 308.
 4. Na olimpijskim szlaku. 1984 – Sarajewo, Los Angeles, praca zbiorowa, Warszawa 1987, ss. 308.
 5. Na olimpijskim szlaku. 1988 –Calgary, Seul, praca zbiorowa, Warszawa 1990, s. 362.
 6. Na olimpijskim szlaku. 1988 –Calgary, Seul, praca zbiorowa, Warszawa 1990, ss. 362.
 7. Najlepsi z najlepszych. Polscy złoci medaliści olimpijscy, Red.: Rabińska A.Rojewska-Olejarczuk E., Warszawa 2001, ss. 271.
 8. Niesiołowski Z. , Organizacja działalności sportowej w Polskim Związku Niewidomych, w: Zagadnienia kultury fizycznej niewidomych w Polsce – aktualne problemy i tendencje rozwojowe. Materiały Konferencji Naukowej Poznań, 28-29 listopada 1980, Poznań 1983, s. 25-38.
 9. Niewidomi i słabowidzący sportowcy na paraolimpiadach: Rzym 1960 – Pekin 2008,Cross2009,dodatek,s.1-28 .
 10. Nizioł A., M. Krawczyk., Uczestnictwo kobiet w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na przełomie XIX i XX wieku, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów , 2005, s. 44-48.
 11. Nowacka M., Programy obowiązkowego wychowania fizycznego w latach 1945 – 1998, w:  Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. X Konferencja Naukowa Poznań, 23 maja 2002 r., Red. Drozdowski S., Wojtkowiak T., Poznań 2002, s. 145-150.
 12. Nowak L. , Sport szkolny w latach 1918-1939, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 37, (4), s. 139-146.
 13. Nowak L., Ewolucja systemu szkolnego wychowania fizycznego w Polsce w okresie powojennym, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. IV Konferencja Naukowa Szczecin 3-4 grudnia 1998. Mat. Nauk. nr 4., Red. Umiastowska D., Szczecin 1999, s. 29-33.
 14. Nowak L., Sport szkolny w latach 1918-1939, Wychowanie Fizyczne i Sport 1994, 37, (4), s. 139-146.
 15. Nowak L., Sport szkolny w latach 1918-1939, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s. 139-146.
 16. Nowak L., Stan badań nad wychowaniem fizycznym i sportem w szkolnictwie podstawowym, średnim, ogólnokształcącym i zawodowym w Polsce w latach 1945 – 2000, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 423-429.
 17. Nowak L., Wybrane źródła do problematyki wychowania fizycznego w Państwowym Szkolnictwie Ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918 – 1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 107-124.
 18. Nowak L., Wychowanie fizyczne i sport w państwowym szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918-1939, Poznań 1996, ss. 260.
 19. Nowak P., Instytucjonalne i społeczno-kulturowe bariery rozwoju aktywności sportowej na wsi w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2004, 89, s. 221-227.
 20. Nowakowski A., (red.), Wybrane problemy akademickiej kultury fizycznej w Polsce 1909-2009, Rzeszów 2009, ss. 124.
 21. Nowocień J., Wychowanie fizyczne w wyższych uczelniach w świetle obowiązujących przepisów w okresie XXV-lecia PRL, w: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku, red. nauk. Alicja Łukowska, Kraków 1979, s. 40-43.

O#

 1. Obodyński K. et al., Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. T.I, Stan i perspektywa zmian, Warszawa 2009, ss. 121.
 2. Okapa K. (Krzysztof), Rugby w Polsce 1921-2011, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. E. Horocha, Lublin 2011, s. 275.
 3. Okapa K. (Krzysztof), Rugby w Polsce 1921-2011, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. E. Horocha, Lublin 2011, ss. 275.
 4. Olszewski L., Na jubileuszowe gody PZB trochę pięknej historii, faktów i wspomnień o wielkich postaciach polskiego ringu 1923 – 2003, Bokser 2003, 12,  s.3-12.
 5. Ordyłowski M. , Z dziejów Bractw Kurkowych w Polsce, Prace Naukowe : Kultura Fizyczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 1999, 2, s. 49-57.
 6. Ordyłowski M., Idea olimpijska i nowożytne igrzyska olimpijskie na łamach „Czasu” – organu konserwatystów galicyjskich, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 4, s. 53-76.
 7. Ordyłowski M., Nowożytne źródła archiwalne w badaniach historyków wychowania fizycznego, sportu i turystyki, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2008, s. 53-68.
 8. Ordyłowski M., Początki nowożytnych igrzysk olimpijskich w relacjach warszawskiego dziennika „Słowo”, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 1, s. 127-133.
 9. Ordyłowski M., Problematyka olimpijska w prasie polskiej okresu zaborów na przykładzie krakowskiego dziennika „Głos Narodu”, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 3, s. 45-59.
 10. Ordyłowski M., Problemy edukacji fizycznej w Polsce w latach 1926 – 1939 na łamach „Bellony”, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2004, 89, s. 197-209.
 11. Ordyłowski M., Szymański L., Sport w polityce – polityka w sporcie, stalinizm w Polsce w latach 1949-1956, Człowiek i Ruch 2000, nr 2(2), s. 12-23.
 12. Ordyłowski M., Wielkie imprezy sportowe jako kampanie propagandowe PZPR w latach 1949 – 1956, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s.351-362.
 13. Ordyłowski M., Z dziejów towarzystw strzeleckich na ziemiach polskich, w: Prace Naukowe. Akademia Wychowania Fizycznego, Red. Kowalski P., Wrocław 1997, s. 27-36.
 14. Ordyłowski M., Z dziejów towarzystw strzeleckich na ziemiach polskich, W: Prace Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod red. P. Kowalskiego, Wrocław 1997, s.27-36.
 15. Orlewicz – Musiał M., Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego ‚Sokół’ w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej , pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. 2006, s. 221-232.
 16. Orlewicz-Musiał M., Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L.,Gorzów Wlkp.  2006, s. 221-232.
 17. Osiemdziesiąt pięć (85) lat polskiej sztangi : Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 1925 – 2010 , pod red. E. Andrejuka, Warszawa2010, ss. 58.
 18. Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989),Red.: Grzybowski R., Toruń 2005, ss. 428.
 19. Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989), pod red. Romualda Grzybowskiego, Toruń 2004, ss. 428.

P#

 1. Pac-Pomarnacka E., Pięciobój nowoczesny w Polsce 1922 – 2005, Sport Wyczynowy 2005, 7-8, s. 97-99.
 2. Pac-Pomarnacka E., Sport polski na starej fotografii, Sport Wyczynowy2002, 11-12, s. 73-78.
 3. Parczewski A.W. (Adam Wacław), współpraca: Henryk Kurzyński, Zbigniew Łojewski, Maciej Rychwalski, Janusz Waśko, 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922-2012: Historia Mistrzostw Polski, Warszawa 2012, s. 416
 4. Parczewski A.W. (Adam Wacław), współpraca: Henryk Kurzyński, Zbigniew Łojewski, Maciej Rychwalski, Janusz Waśko, 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922-2012: Historia Mistrzostw Polski, Warszawa 2012, ss. 416
 5. Pasko A. , Sport wyczynowy w polityce państwa 1944 – 1989, Kraków 2012, ss. 535.
 6. Pasko A., Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948 – 1980, Kraków 2009, ss.298.
 7. Pawlak A., Olimpijczycy: polscy sportowcy w l. 1924-1998, Kraków 2000, ss. 311.
 8. Pawlak G., Rozwój szermierki sportowej na ziemiach polskich od XIX w. do 1939 r., Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1974, 19, s. 227-250.
 9. Pawlak Z., A. Smoleń, Geneza i początki działalności sportowych lig zawodowych w Polsce, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa 2009, s. 247 – 255.
 10. Pawluczuk Z.,  Miejsce Sokolic w polskiej lekkoatletyce kobiecej w latach 1919-1939, W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3 : VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina, 1997, pod red. B. Woltmanna, Gorzów Wlkp. 1998, s. 25-33.
 11. Pawluczuk Z.,  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” a edukacja prozdrowotna do 1939 roku.
 12. Prace Naukowe. Kultura Fizyczna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 2003, 5, s. 69-76.
 13. Pawluczuk Z., Sport w Korpusie Ochrony Pogranicza 1924 – 1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995. Red. Szymański L., Schwarzer Z.,Wrocław  1996, s. 59-65.
 14. Pawluczuk Z., Wychowanie fizyczne i sport w Wojsku Polskim do 1939 roku, W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, pod red. Leonarda Szymańskiego, Wrocław  1993, s. 77-88.
 15. Pawłowski J., Materiały do dziejów pierwszego trzydziestolecia (1909-1939) Akademickiego Związku Sportowego, Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego 1998, 1, s. 5-13.
 16. Pędraszewska B., Formy upowszechniania lekkiej atletyki w przedwojennej Warszawie w świetle źródeł prasowych (1899-1939), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, T. 8, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 179-190.
 17. Pędraszewska B., Pierwsze zawody i imprezy sportowe w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 110-116.
 18. Pędraszewska B., Warszawskie kluby sportowe w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 373-380.
 19. Pędraszewska B., Warszawskie kluby sportowe w okresie międzywojennym, W : Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Ryszarda Wasztyla, Kraków 2002, s. 373-380.
 20. Pędraszewska-Sołtys B., Zainteresowania sportowe i turystyczne społeczeństwa warszawskiego w okresie międzywojennym, w: Wybrane aspekty kultury fizycznej : stan i perspektywy, pod red. Janusza Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka, Konin 2009, s. 123-132.
 21. Piątek Z., Dzieje kultury fizycznej w zarysie (antyk – oświecenie), Gdańsk  1995, ss. 114.
 22. Piech K., Kolarstwo na Podlasiu, Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991, 4, s. 31-34.
 23. Piekarski S., Zagdańska J., Zarys tradycji światowego podróżowania i wielkie wojskowe akcje turystyczno-krajoznawcze Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Zeszyty Naukowe (Almamer Szkoła Wyższa) 65, 2012, 1, s. 179-200.
 24. Płonka-Sytroka B., A. Syroka, (red.) Życie codzienne w XVII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, Wrocław 2003, ss. 617.
 25. Pływanie na igrzyskach olimpijskich. Rys historyczny i starty Polaków, Pływanie2008, 3, s.18-22.
 26. Początki piłki nożnej w Polsce, praca zbiorowa, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i Muzeum Sportu i Turystyki w warszawie, Warszawa 2012, s. 90.
 27. Początki piłki nożnej w Polsce, praca zbiorowa, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i Muzeum Sportu i Turystyki w warszawie, Warszawa 2012, ss. 90.
 28. Polak E., Akrobatyka sportowa w Polsce, Rzeszów 2003, ss. 297.
 29. Polak E., Początki akrobatyki sportowej w Polsce, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty aktywności ruchowej człowieka. Red. Ślężyński J., Katowice 1997, s. 27-31.
 30. Polak E., Wkład działaczy krakowskiego „Sokoła” w popularyzację ćwiczeń akrobatycznych w latach 1885 – 1914, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 113-120.
 31. Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, red. D. Dudek, Kraków  2009, ss. 454.
 32. Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, Red.: Wasztyl R., Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, ss. 389.
 33. Posłuszna M., Promowanie zdrowia i kultury fizycznej w wiejskich organizacjach młodzieżowych w Polsce międzywojennej, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2009, 1, s.105-111.
 34. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Lublin 2004, s. 944.
 35. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Suplement 2004-2006, Lublin 2007, s. 168.
 36. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Suplement 2007-2009, Lublin 2010, s. 239.
 37. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Lublin 2004, ss. 944.
 38. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Suplement 2004-2006, Lublin 2007, ss. 168.
 39. Powała-Niedźwiecki M. (Maciej), Wierzbicki, J. (Jacek), Encyklopedia polskiego rugby, Suplement 2007-2009, Lublin 2010, ss. 239.
 40. Powojenne początki…,Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego, 1996, 1, s. 13-20.
 41. Poznański K., Rola Warszawy w upowszechnianiu wychowania fizycznego i sportu w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 2002, 85, s. 121-132.
 42. Przydział M., Geneza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego działalność do 1989 roku,w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 347-356.
 43. Przyłuska-Fiszer A., B. Misiuna, Etyczne aspekty sportu, Warszawa  1993, ss. 155.

R#

 1. Radomski G., Narodowa Demokracja wobec przejawów aktywności kulturalnej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, Kultura i Edukacja 2001, 2, s. 54-67.
 2. Rejman A., Sport szkolny w świetle dyrektyw władz państwowych w czasach PRL,Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8.: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. , 2008, s.459-468.
 3. Rejman A.,Z dziejów sportu szkolnego w Polsce do 1957 roku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2006, s. 407-414.
 4. Riedl T., Materiały do historii tenisa w Polsce. Część I. Zawodnicy i rozgrywki w latach 1945-1951, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1980, 15, s. 161-222.
 5. Rokicki J., Geneza i rozwój żydowskiego lotnictwa sportowego do 1939 roku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L.,Gorzów Wlkp. 2006, s. 653-658.
 6. Rokicki J., Polscy Żydzi w Makabiadach okresu międzywojennego, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2., red. nauk. J. Chełmecki, Warszawa 2009, s. 156 – 194.
 7. Rotkiewicz M., Geneza i początki sportu kobiecego w Polsce, Sport Wyczynowy 1978, 6-7, s. 5-23.
 8. Rotkiewicz M., Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (I). Przełom wieku XIX i XX, Sport Wyczynowy 2007, (7-9), s. 125-138.
 9. Rotkiewicz M., Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) 1919-1925, Sport Wyczynowy 2007 (10-12), s. 96-125.
 10. Rotkiewicz M., K. Hądzelek., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (I). Przełom wieku XIX i XX, Sport Wyczynowy 2007, 7-9, s. 125-138.
 11. Rotkiewicz M., K. Hądzelek., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) 1919 – 1925, Sport Wyczynowy 2007, 10-12, s. 95-125.
 12. Rotkiewicz M., Początki szermierki kobiet w Polsce (do 1939 roku), Sport Wyczynowy 1988, 2-3, s. 57-73.
 13. Rożynek-Łukanowska W., (red.), Studia na dziejami kultury fizycznej XIX/XX wieku, Poznań 1973, ss. 290.
 14. Rząsa M., Z dziejów kultury fizycznej mniejszości ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 383-388.

S#

 1. Schwarzer Z., Towarzystwa i kluby wioślarskie na ziemiach polskich w okresie zaborów jako ośrodki życia sportowego, społecznego i narodowego, W: Tradycje a współczesny rozwój kultury fizycznej w Polsce, pod red. L.Szymańskiego, Wrocław 1993, S.19-48.
 2. Sikorski W. ,(Pięćdziesiąt) 50 lat polskiego judo – wymiar olimpijski, Łódź 2009, ss. 222.
 3. Sławczyk A., Dziewięćdziesiąt (90) lat PZPN 1919 – 2009, Trener (93), 2009, 6, s. 4 – 16.
 4. Słoniewski  K.M., Koncepcje i organizacja wf i sportu w okresie międzywojennym, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1988, 9, s. 295-300.
 5. Słoniewski K.M., Problematyka wychowania fizycznego i sportu na łamach polskich prawicowych organizacji młodzieżowych 1918-1939, Wychowanie Fizyczne i Sport, 1985, 1, s. 81-100.
 6. Słoniewski M., Władze polskiego ruchu olimpijskiego w okresie międzywojennym., Wychowanie Fizyczne i Sport, 1986, 3, s. 133-141.
 7. Smeja A., Halowy skok wzwyż mężczyzn w polskim wykonaniu, Królowa Sportu2005, 1, s. 12-16.
 8. Smoleń A., J. Żyśko, Analiza zmian ilościowych klubów sportowych w Polsce w latach 1980-2002, w: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.2. Red. Kuder A.,Perkowski K.,Śledziewski D., Warszawa 2005, s. 46-49.
 9. Snopko J., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867 – 1914, Białystok 1997, ss. 275.
 10. Socha T., Sport kobiet : historia, teoria, praktyka, Warszawa 2002, ss. 111.
 11. Sozański H., Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, Sport Wyczynowy 1998, 1-2, s. 7-15.
 12. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T.1., T.2., Red.: Nowocień J.Chełmecki J.,Warszawa 2008, ss. 395.
 13. Spaczyńska E., Katolickie pojęcie wychowania fizycznego w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, w: Kultura fizyczna dzieci i młodzieży: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 18-19 września 1997 r. w Białej Podlaskiej, pod. red. Józefa Bergiera i Stefana Litwiniuka, Biała Podlaska 1997, s. 169-173.
 14. Srokosz W, Zagórski B. , Stowarzyszenia kultury fizycznej, Studia Humanistyczne 2000, (80), s. 71-97.
 15. Status prawny Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 1, s. 117-123.
 16. Stawczyk Z., Szudrowicz M., Czołowi lekkoatleci polscy w latach 1945-1984, Poznań 1993, s. 415.
 17. Stosunek kościoła katolickiego do kultury fizycznej w skali powszechnej i polskiej (do 1999 roku), Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, 2001, 11, s. 47-65.
 18. Studia nad dziejami kultury fizycznej XIX/XX wieku. Materiały sesji naukowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Poznań, 8 i 9 grudzień 1970 r., Poznań 1973, ss. 290.
 19. Studia z dziejów kultury fizycznej, Red.: Jurek T., Gorzów Wlkp. 2002, ss. 796.
 20. Szafkowski  I.Z., Kultura fizyczna w wojsku polskim przed II Wojną Światową, Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. II Konferencja środowiskowa Poznań, 25 maja 1994 r., red. Dworak L.B, Wachowski E., Poznań 1998, s. 233-238.
 21. Szafkowski Z., Kultura fizyczna w wojsku polskim przed II wojną światową (Na podstawie ankiet osobowych żołnierzy), Poznań 1998, s. 233-238.
 22. Szafkowski Z., Status i organizacja Wojskowych Klubów Sportowych w II Rzeczypospoltej /1918-1939/, Gorzów Wlkp. 1993, ss. 55.
 23. Gawkowski, R., J. Braciszewski, Historia polskiej piłki nożnej , Warszawa  2012, ss. 239.
 24. Szałański P., P. Rąglewska, Rozwój biegów maratońskich w Polsce – rys historyczny, Sport Wyczynowy 2011, 49, 1, s. 109 – 114.
 25. Szczepański H., Prasa sportowa i turystyczna w 40-leciu PRL, w: Wychowanie i fizyczne i sport w 40-leciu PRL, w: Konferencja popularno-naukowa. Poznań, dnia 12 kwietnia 1985, Poznań 1987, s. 137-146.
 26. Szczerbiński M., Problemy skautingu na łamach „Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” (1912-1914), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 15-22.
 27. Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867 – 2006), pod red. S. Zaborniaka, P. Króla,  Rzeszów 2010, ss.223.
 28. Szubert R., Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944 – 1956, Wrocław  2010,ss. 288.
 29.  Szubert R., Miejsce wiejskiej kultury fizycznej w strukturach państwowych w latach 1944-1956, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2006, s. 345-356.
 30. Szubert R., Początki działalności Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce w latach 1944 – 1956, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: wychowanie fizyczne i sport ,dzieci wiejskich i w małych miastach. T.2. Red. Chełmecki J., Warszawa  2008, s. 67-78.
 31. Szujecki K., Życie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej : sukcesy, ciekawostki, sensacje, Warszawa  2012, ss. 269.
 32. Szyk M., 70 lat działalności Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Warszawa 1996, ss. 37.
 33. Szyk M., 80 lat polskiej sztangi. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 1925-2005, Warszawa 2005, ss. 168.
 34. Szyk M., Polski sport ciężarowy w latach 1925-2000, Warszawa 2000, ss.97.
 35. Szymański L. ,Rola Parlamentu Polski Ludowej w kształtowaniu polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w latach 1944 – 1980, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 37, (4), s. 197-203.
 36. Szymański L., (red.), Tradycje a współczesny rozwój kultury fizycznej w Polsce, Wrocław 1993, ss.136.
 37. Szymański L., (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Wrocław 1993, ss. 294.
 38. Szymański L., Dorobek II Rzeczypospolitej w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu a kształtowanie modelu kultury fizycznej w zaraniu i pierwszych latach Polski Ludowej, W: Tradycje a współczesny rozwój kultury fizycznej w Polsce, pod red.L.Szymańskiego, Wrocław 1993, s.49-57.
 39. Szymański L., Funkcja wychowania fizycznego w szkołach Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 1975, nr 11, s.7-60.
 40. Szymański L., Higiena i wychowanie fizyczne w prawie szkolnym Księstwa Warszawskiego, Wychowanie Fizyczne i Sport 1974, t.18, nr 2, s.61-70.
 41. Szymański L., Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Królestwie Polskim 1815-1915, Wrocław 1979, ss.304.
 42. Szymański L., Higiena i wychowanie fizyczne w ustawach szkolnych w Królestwie Polskim i cesarstwie rosyjskim w I połowie XIX wieku (studium porównawcze), Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 1973, nr 17, s.215-239.
 43. Szymański L., Koncepcje władz carskich i społeczeństwa polskiego w zakresie higieny i wychowania fizycznego i ich realizacja w szkolnictwie Królestwa Polskiego 1815 – 1915, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 2002, 85, s. 89-101.
 44. Szymański L., Kultura fizyczna w polityce finansowej II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej – studium porównawcze, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 4, s. 111-138.
 45. Szymański L., Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wrocław  1995, ss. 206.
 46. Szymański L., Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wrocław 1995, ss. 202.
 47. Szymański L., Kultura fizyczna w polityce PRL w latach 1981 – 1989, Wychowanie Fizyczne i Sport 1999, 1-2, s. 95-110.
 48. Szymański L., Kultura fizyczna w polityce PRL w latach 1981-1989, Wychowanie Fizyczne i Sport  1999, 43, (1-2), s. 95-110.
 49. Szymański L., Parlament polski wobec problemów kultury fizycznej 1944-1980, Wrocław 1990, ss. 270.
 50. Szymański L., Próba syntezy dziejów kultury fizycznej w Polsce Ludowej w latach 1944-1980, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 2. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995, red. Szymański L., Schwarzer Z., Wrocław 1996, s. 25-38.
 51. Szymański L., Próba syntezy dziejów kultury fizycznej w Polsce Ludowej w latach 1944-1980, W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1995, pod red. L.Szymańskiego, Z. Schwarzera. T.2., Wrocław 1996, s.25-38.
 52. Szymański L., Rola partii i stronnictw w rozwoju kultury fizycznej w Polsce Ludowej w latach 1944-1980, W: O nowy model zarządzania i organizacji kultury fizycznej w Polsce : materiały z obrad Sekcji Orga- nizacji Kultury Fizycznej PTNKF, Poznań, czerwiec 1989, Warszawa  1989, s.19-29.
 53. Szymański L., Sejm lat osiemdziesiątych wobec problemów kultury fizycznej w Polsce, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2002, s. 313-329.
 54. Szymański L., Sport w polityce II Rzeczpospolitej, W: Logos i etos polskiego olimpizmu, pod red. J.Lipca, Kraków 1994, S. 489-498.
 55. Szymański L., Sport w polityce II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej – studium porównawcze, Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu 1994, 3, s. 61-84.
 56. Szymański L., Uwarunkowania polityczne przygotowań i udziału sportowców polskich w igrzyskach olimpijskich po II wojnie światowej, Kultura Fizyczna 1992, (3-4), s. 2-5.
 57. Szymański L., Wychowanie fizyczne i sport w polityce oświatowej II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej (studium porównawcze), w: Z dziejów kultury fizycznej : Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Gajowi z okazji 65 rocznicy urodzin : praca zbiorowa, pod red. B.Kunickiego, B.Woltmanna. – Gorzów Wlkp. 1996, s.71-84.
 58. Szymański L., Wychowanie fizyczne w polityce oświatowej państwa polskiego (1918-1998), W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, red.nauk. G.Miłkowska-Olejniczak, K.Uździcki, Zielona Góra 2000, s.217-224.
 59. Szymański L., Wychowanie fizyczne w szkołach Królestwa Polskiego (1864-1914), Wychowanie Fizyczne i Sport 1966, t.10, nr 4, s.85-104.
 60. Szymański L., Zarys polityki polskich partii robotniczych w dziedzinie kultury fizycznej (1944-1980),
 61. W: Tradycje a współczesny rozwój kultury fizycznej w Polsce, pod red.L. Szymańskiego, Wrocław 1993, s.59-90.
 62. Szymański L., Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944-1980, Wrocław 1984, ss. 233.
 63. Szymański L., Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944-1980
 64. Wrocław 1996, ss.180.
 65. Szymański L., Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944-1980, Wrocław 1984, ss.233.
 66. Szyngiera  W., Piłka nożna kobiet w Polsce – rys historyczny, Trener 2009, (6), s. 36-41.
 67. Szyngiera W., Rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce i na świecie, w: Piłka nożna kobiet. Red Bergier J., Biała Podlaska 2006, s.7-18.
 68. Szyngiera.,Piłka nożna kobiet w Polsce – rys historyczny, Trener (93), ,2009, 6, s. 36 – 41.

Ś#

 1. Śmiechowski K., M. Niewczas, Powstanie i rozwój żydowskiego ruchu sportowego na ziemiach polskich do roku 1918, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, 1-2, s. 72-76.
 2. Śmiechowski K., Początki i rozwój sportu żydowskiego, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003, 3-4, s. 365-377.
 3. Śmiechowski K., Rozwój sportu żydowskiego w Polsce w latach 1918-1939,Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, 1-2, s. 77-84.
 4. Śmiechowski K., Sport i turystyka Żydów polskich w środowiskach robotniczych i młodzieżowych, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, 3-4, s.163-168.
 5. Śmiechowski K., Utworzenie Wszechświatowego Związku „Makkabi” i Igrzyska Makkabejskie, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005,1-2, s. 64-71.
 6. Świercz., Historia kultury fizycznej : fakty i ciekawostki, Brzeście 2005, ss. 122.

T#

 1. Tomaszewski Bohdan, Ałaszewski E.  (Edward), Sławy sportu w karykaturze i wspomnieniu, Warszawa 1973, ss. 336.
 2. Tomaszewski Bohdan, Ałaszewski E. (Edward), Sławy sportu w karykaturze i wspomnieniu, Warszawa 1973, s. 336.
 3. Toporowicz K., Eugeniusz Piasecki wobec reformy wychowania fizycznego w Galicji (1900-1914), Rocznik Naukowy AWF w Krakowie 1990, 24, s. 45-61.
 4. Toporowicz K., Prasa codzienna jako źródło badań nad dziejami kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku /’Nowa Reforma’ 1882-1914/, Roczniki Naukowe AWF Kraków 1980, 17, s. 485-495.
 5. Toporowicz K., Prasa codzienna jako źródło do badań nad dziejami kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. ‚Czas’ /1848-1914/, Rocz. Nauk. AWF Krak. 1986, 19, s. 453-468.
 6. Toporowicz K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w latach 1867-1947. Z okazji 125-lecia, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s. 47-56.
 7. Tuszyński B. (Bogdan), 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów / Kolarstwa Polskiego, Warszawa 1988, s. 460.
 8. Tuszyński B. (Bogdan), 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów / Kolarstwa Polskiego, Warszawa 1988, ss. 460.
 9. Tuszyński B. (Bogdan), Polscy olimpijczycy XX wieku, Warszawa 2003, s. 1112.
 10. Tuszyński B. (Bogdan), Polscy olimpijczycy XX wieku, Warszawa 2003, ss. 1112.
 11. Tuszyński B., D. Marszałek, Wyścig Pokoju 1948 – 2001, Warszawa 2002, ss. 170.
 12. Tuszyński B., H. Kurzyński, Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2006, Warszawa 2007, ss. 1088.
 13. Tuszyński B., Za cenę życia. Sport Polski Walczącej 1939-1945, Warszawa 2006, ss.203.
 14. Tuszyński, B. (Bogdan), Księga sportowców polskich ofiar II WŚ 1939-1945, Warszawa 1999, ss. 360.
 15.  Tuszyński, B. (Bogdan), Księga sportowców polskich ofiar II WŚ 1939-1945, Warszawa 1999, ss. 360.
 16. Tyszkowski S., Początki judo w Polsce – zarys historii, Rocznik Naukowy AWF w Gdańsku 1995, 4, s. 109-112.
 17. Tyszkowski S., Początki judo w Polsce – zarys historii, Rocznik Naukowy AWF Gdańsk 1995, t. 4 s. 109-112.

U#

 1. Urban R. , Gra w polo w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Człowiek i Ruch Human Movement 2001, 1supl., s. 92-94.
 2. Urban R., Działalność Polskiego Związku Jeździeckiego w latach 1928 – 1939, w: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. VI Konferencja Naukowa, Poznań, dnia 21 maja 1998 r. Red. Wachowski E., Pietrusik K., Poznań 1998, s. 239-244.
 3. Urban R., Jeźdźcy – olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 230
 4. Urban R., Osiągnięcia olimpijskie Polaków w sporcie jeździeckim w okresie międzywojennym, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.3. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997. Red.Woltmann B., Gorzów Wlkp. 1998, s. 79-85.
 5. Urban R., Początki sportu konnego na ziemiach polskich do 1928 roku,Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 159-170.
 6. Urban R., Podstawy rozwoju sportu jeździeckiego w Polsce w latach 1918 – 1939, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp. 2004, s. 181-205.
 7. Urban R., Rozwój cywilnego sportu jeździeckiego na ziemiach polskich w latach 1880 – 1939, w: Społeczny wymiar sportu. Red. Dziubiński Z., Warszawa 2003, s. 445-457.
 8. Ustrój kultury fizycznej w Polsce według ustawy z 1960 roku, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.4. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. 2000, s. 205-214.

W#

 1. Walczak J., Ruch studencki w Polsce 1944-1984, Wrocław 1990, ss. 283.
 2. Wasiak J.,  Symbole polskiego sportu,Symbols of polish sports, Warszawa 2012, ss. 224.
 3. Wasztyl R., Od bractw kurkowych do towarzystw strzeleckich, Studia Humanistyczne 2008, (8), s. 7-18.
 4. Wasztyl R., Od bractw kurkowych do towarzystw strzeleckich, Studia Humanistyczne 2008, 8,s. 7-18.
 5. Wasztyl R., Piłkarstwo galicyjskie w latach 1890-1918 i jego wkład w powstanie PZPN, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie2000, 80, s.5-20.
 6. Wasztyl R., Początki lekkiej atletyki w Galicji, Wychowanie Fizyczne i Sport 1989, 4, s. 91-102.
 7. Wasztyl R., Początki piłki nożnej i sportu szkolnego w Polsce, Wychowanie Fizyczne i Sport 1990, 2, s. 77-92.
 8. Wasztyl R., Początki piłki nożnej i sportu szkolnego w Polsce, Wychow. Fiz. Sport., 1990, 34, 2, s. 77-92.
 9. Wasztyl R., Związek Polski Piłki Nożnej w latach 1912-1920, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie 1990, 24, s. 85-103.
 10. Wieczorek K., Podstawy kick-boxingu: historia, technika, metodyka treningu, Siemiatycze  2008, ss. 167.
 11. Wilk S., Struktura organizacyjna ruchu sportowego w latach 1944 – 1949, Wychowanie Fizyczne i Sport 1979, 1, s. 151-173.
 12. Wizje kultury fizycznej w programach demokratycznych o kresu wojny i okupacji hitlerowskiej, Zeszyty Naukowe AWF w Gdańsku 1990, 13, s.233-250
 13. Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich: w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886-2007), Red.: Zaborniak S.Obodyński M., Rzeszów 2008, ss.190.
 14. Wohl A., Przegląd rozwoju nauk o wychowaniu fizycznym i sporcie w latach 1920-1985, Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1992, 33, s. 3-30.
 15. Wojciechowski K., Kronika Mistrzostw Europy 1960 – 2004, Poznań 2008, ss. 384.
 16. Wolsza T., Źródła do dziejów gry szachowej w Polsce (do 1945 r.), Kultura Fizyczna 2004, 5-6, s. 19-25.
 17. Woltmann B., Lekkoatletyka w Polsce 1919 – 1994, Warszawa 1994, ss. 182.
 18. Woltmann B., Sport w Polsce 1919-1939, Gorzów Wlkp. 1997, ss. 106.
 19. Woltmann B., Wywiady i relacje jako źródło i metoda w badaniach najnowszej historii kultury fizycznej, W: I Konferencja „Metody badawcze w wychowaniu fizycznym i sporcie”, Poznań 1978, s. 462-468.
 20. Wójcik Z., Z zapomnianych hipodromów (1864 – 1939), Kultura Fizyczna 2008 (7-8), s. 12-18.
 21. Wryk R., Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012, ss. 252.
 22. Wryk R., Początki sportu akademickiego w Polsce (1878 – 1908/09), Wychowanie Fizyczne i Sport 1982, 2, s. 81-96.
 23. Wryk R., Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków, Poznań 2006, ss. 462.
 24. Wryk R., Straty osobowe Akademickiego Związku Sportowego w latach II wojny Światowej 1939-1945, Poznań 1991, ss. 115.
 25. Wryk R., Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych w latach II Rzeczypospolitej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1993, 4, s. 147-158.
 26. Wryk R., Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach, Poznań 2009, ss. 636.
 27. Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku).,Red.: Małolepszy E., Nowakowski A., Ponczek M., Częstochowa  1997, ss.200.
 28. Wybraniec K., Pierwsze ośrodki badań naukowych nad wychowaniem fizycznym i sportem w Polsce, Wychowanie Fizyczne i Sport 1978, 2, s. 69-79.
 29. Wykaz lekkoatletów zmarłych i poległych w czasie II wojny światowej 1939-1945, Lekkoatleta 1995, 5, s. 27-30.

Z#

 1. Z działalności sportowej i turystycznej Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce międzywojennej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp.  2002, s. 183-190.
 2. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Red.: Zaborniak S., Rzeszów 2005, ss. 480.
 3. Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w 135 rocznicę powstania, Red.: Cynarski W.Obodyński K.Mirkiewicz M., Rzeszów 2005, ss. 199.
 4. Z problematyki badań nad dziejami kultury fizycznej mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 31-36.
 5. Zaborniak S., Lekkoatletyka na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918), Lekkoatleta 2008, 2, s. 2-14.
 6. Zaborniak S., Działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w latach 1927 – 1939 w okresie dominacji organizacyjnej PUWFiPW, Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006, 4, s. 436-443.
 7. Zaborniak S. , Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 – 1939, cz. 3, Rozwój lekkoatletyki w Lubelskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w latach 1921 – 1939,Lekkoatleta, 2011, nr 11, s. 11 – 17.
 8. Zaborniak S., Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 – 1939, Lekkoatleta 2011, 2, s. 31 – 41.
 9. Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939),Rzeszów 2007, ss.543.
 10. Zaborniak S., Lekkoatletyka na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918), Lekkoatleta 2008, 2, s.2-14.
 11. Zaborniak S., Lekkoatletyka w działalności Towarzystwa Sokół w  l. 1919-1939, Rzeszów 2005, ss. 262.
 12. Zaborniak S., Początki rozwoju lekkoatletyki na ziemiach polskich przed 1914, Lekkoatleta 2008, 1,s. 2-4.
 13. Zaborniak S., Publikacje z dziedziny wychowania fizycznego i sportu z XIX w. i początków XX w. w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, w: Społeczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T.2. Red. Chełmecki J., Warszawa 2008, s. 197-207.
 14. Zaborniak S., Rozwój chodu sportowego w Odrodzonej Polsce (1919-1939), Lekkoatleta 2006, 7,s. 50-53.
 15. Zaborniak S., Rozwój chodu sportowego w Polsce w okresie dwóch olimpiad (1969-1976), Lekkoatleta 2006, 12, s. 24-33.
 16. Zaborniak S., Wychowanie fizyczne na Kresach Wschodnich przed 1939 r. na polsko-ukraińskim pograniczu,W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.8. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp.  2008, s. 871-883.
 17. Zaborniak S., Z dziejów lekkoatletyki w Polsce. Tradycje chodu sportowego od Tadeusza Kuchara do Roberta Korzeniowskiego (1904-2004), Krosno  2008, ss.437.
 18. Zaborniak S., Z tradycji gier zespołowych w Polsce. Rugby w latach 1903 – 1956 i udział w rozwoju gry Kazimierza Obodyńskiego, w: Studia z historii i teorii kultury fizycznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu. Red. Cynarski W.J., Nowakowski A., Zaborniak S., Rzeszów  2008, s. 36-46.
 19. Zaborniak S., Zarys początków działalności Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (1919-1939),Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Red. Zaborniak S., Rzeszów  2005, s. 131-150.
 20. Zaborniak S.,Początki „królowej” na ziemiach polskich przed 1919, Lekkoatleta 2008, 1, s. 5-13.
 21. Zaborniak S.,Zarys rozwoju i działalności Ukraińskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokił” w Galicji (1894-1914) oraz na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce T.7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Nowak L., Gorzów Wlkp 2006, s. 55-68.
 22. Zajdel J., Działalność LZS, Warszawa 1955, ss. 119.
 23. Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997, Red.: Małolepszy E., Pawluczuk Z., Częstochowa 2001, ss. 298.
 24. Zarys historii sportu w Polsce 1867 – 1997, Red.: Gaj J., Woltmann B., Gorzów Wlkp. 1999, ss. 292.
 25. Zgodnek S., Polscy ciężarowcy na spotkaniach międzypaństwowych i turniejach w l. 1938-1963, Warszawa 1964, ss. 126.
 26. Zieleśkiewicz W., Dziewięćdziesiąt (90) lat polskiej piłki ręcznej, Warszawa  2008, ss. 715.
 27. Ziółkowska T., Początki sportu automobilowego, Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1994, 43, s. 17-30.
 28. Ziółkowska T., Problematyka higieny i kultury fizycznej na łamach „Przewodnika Katolickiego” (1895 – 1918), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B., Gorzów Wlkp. , 2002, s.9-19.
 29. Zuchora K., Sto lat: od „Ruchu” do „Kultury Fizycznej”, Kultura Fizyczna 2006, 9-12, s.1-8.

Ż#

 1. Żochowski R., Polacy na olimpijskim ringu 1924-2000, Bokser 2000, 9, s. 6-12.
 2. Żółta Księga AZS (z lat 1910 – 1914), Red.: Pawłowski J., Kraków 2009, ss.86.
 3. Żyśko J., A. Smoleń, Geneza i rozwój sportowych spółek akcyjnych, W: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Tom I. Historia kultury fizycznej. Red. Rychta T., Chełmecki J., Warszawa 2003, s. 164-168.

O autorze:

Profesor Dariusz Słapek

„Niepoprawny (tzn. trudno ulegający zniechęceniu) kibic i entuzjasta sportu”. Wiek (nadwaga i …fajka) przerwały jego amatorską grę w piłkę nożną. Rozbrat z nią wypełnia zainteresowaniem dziejami sportu. Chce kiedyś o sobie powiedzieć, że jest historykiem sportu. Wie jednak, jakie to trudne, bo sporo pisał o dziejach sportu antycznego… Z tych wszystkich powodów wpadł na pomysł powołania Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

Zobacz także: