materiały do historii lubelskiego sportu

„Lubelski Tygodnik Sportowy” z lat 1924-1925

„Lubelski Tygodnik Sportowy” to lokalny periodyk – jak informowano na stronie tytułowej – „poświęcony wyłącznie sprawom rozwoju sportu w województwie lubelskim”. Ukazywał się w Lublinie tylko przez kilka miesięcy na przełomie lat 1924 i 1925.

Sport w „Sztandarze Ludu” w roku 1955

IMG_5133

„Sztandar Ludu” był organem prasowym  Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do r. 1948 PPR). Ukazywał się w latach 1945–1990 jako gazeta codzienna o zasięgu regionalnym.   W roku 1955 objętość „Sztandaru Ludu” wahała się od 4 do 8 stron. Tematyka sportowa gościła zwykle na ostatniej stronie numeru. Najwięcej miejsca poświęcano jej w wydaniach poniedziałkowych relacjonując obszernie wydarzenia minionego tygodnia. W pozostałe dni rubryki „Sport” lub „Ze Sportu” zajmowały mniej miejsca ustępując informacjom lokalnym, kulturalnym i ogłoszeniom drobnym. W niektóre dni, zwłaszcza w piątki, ograniczano się tylko do krótkich zapowiedzi imprez sportowych. „Echo Sportowe” — tygodniowy dotatek do „Sztandaru Ludu” zaczęto wydawać dopiero w roku 1959. Na łamach „Sztandaru Ludu” uprawiano także bardzo wyważoną krytykę ludzi sportu i władz sportowych. Felietony, rysunki satyryczne i karykatury pojawiały się zwłaszcza w czasie karnawału. W galerii prezentujemy kilka przykładów rysunkowej, sportowej satyry prasowej z roku 1955. Źródła: „Sztandar Ludu” R. XI, 1955, nr 1-311 (1/2 stycznia 1955–31 grudnia 1955/1 stycznia 1956). Zob. także: Gzella A. L., Prasa lubelska:1944-1974, Lublin 1974; Pokrzycka L., Prasa Lublina w latach 1989-2002, Lublin 2004; Radczak-Mańkowska A., „Sztandar Ludu”, organ KW PPR w Lublinie (1945–1948), (w:) Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, pod red. J. Jarowieckiego, Lublin 1986.