Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.historiasportu.umcs.lublin.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się portalem internetowym, którego właścicielem jest Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu

I. Postanowienia ogólne

 • Wydawcą portalu internetowego www.historiasportu.umcs.lublin.pl jest Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu
 • Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.  Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy z elementów Portalu.

Definicje:
Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty.
Użytkownik – oznacza każdą osobę/y, która korzysta z Portalu.
Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.

II. Korzystanie z Portalu

 • Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 • Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik zapisując się do newslettera zgadza się na przysyłanie na swój adres e-maili informacji wygenerowanych przez Portal. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

III. Zobowiązania Użytkowników

 • Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 • Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

 • Posiadaczem praw autorskich do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest jego Wydawca.
 • Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.
 • Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.
 • W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów z Portalu należy kontaktować się z Wydawcą.

V. Treści i komentarze

 • W Portalu istnieje możliwość zamieszczenia treści i komentarzy przez Użytkowników.
 • By zamieścić komentarz należy podać swój nick, adres e-mail oraz rozwiązać proste równanie.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do jakiejkolwiek nienawiści, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady netykiety.
 • Każdy ma prawo zgłoszenia komentarza, który uważa za niezgodny z polskim porządkiem prawnym.
 • Portal zastrzega sobie prawo do usuwania treści i komentarzy pojawiających się w Portalu oraz blokowania możliwości ich publikacji.
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczane są w Portalu. Użytkownicy publikując na Portalu treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji.

VI. Reklama

 • Portal zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklam sprzecznych z wizerunkiem Portalu lub godzące w jego dobre imię.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji reklam spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Portal nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
 • Podane w Portalu ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Informacje zawarte w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
 • Portal nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu.
 • Portal  jednostronnie decyduje o treściach zawartych w Portalu, a także o dokonywaniu w nich zmianach i ich usunięcia.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści :

 • rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody z tego wynikłe, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących;
 • utratę przez Użytkowników hasła lub loginu.;
 • zawartość innych stron związanych z Portalem;
 • prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu;
 • wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu;
 • utratę danych;
 • sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe;
 • korzystanie z e-maila [nick]@historiasportu.umcs.lublin.pl przez osoby, którym zostało to umożliwione;
 • działania osób trzecich, które łamią prawo.
 • Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 • Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem redakcji.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.
 • W przypadku utworzenia przez Portal dodatkowych regulaminów niniejszy Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych w dodatkowych regulaminach.
 • Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.
 • Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do Portalu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.

Jeśli się nie zgadzasz z zasadami obowiązującymi w Portalu powinieneś zaprzestać jego przeglądania.