Profesor Dariusz Słapek

Prace bezpośrednio dotyczące dziejów sportu w Lublinie i na Lubelszczyźnie

17 sierpnia 2013

Prace bezpośrednio dotyczące dziejów sportu w Lublinie i na Lubelszczyźnie:

Poniższa bibliografia (uzupełniana na bieżąco) nie zawiera artykułów prasowych pochodzących z dzienników i tygodników. Informacje o tekstach tego rodzaju znaleźć można na stronie WBP im. H Łopacińskiego w Lublinie.

Poniższa bibliografia, pierwsza dotąd o takim charakterze, koncentruje się przede wszystkim na pracach naukowych (monografiach, encyklopediach, artykułach w większości z fachowych periodyków). Znaleźć w niej można także prace o charakterze popularnym (pozbawione lub publikowane z ograniczonym aparatem naukowym) oraz pamiętniki, wspomnienia, reportaże o dużych walorach poznawczych (pisane przez samych „ludzi sportu” lub dziennikarzy sportowych). Wytłuszczone zostały opisy tych prac, które fizycznie znajdują się w zasobach Centrum i można z nich korzystać w czytelni Instytutu Historii UMCS. Bibliografia nie dotyczy jedynie Lublina, a obejmuje cały region. Jeśli jednak Nasze Miasto stanowi i stanowiło szeroko rozumiane centrum Lubelszczyzny, to wiele wydarzeń sportowych dziejących się w innych miejscach jest jednak na wiele sposobów z Nim związane. Z drugiej strony Lublin nie był przecież wyspą na sportowej mapie Polski…

Gorąco zachęcam wszystkich korzystających do uzupełniania bibliografii o publikacje, które umknęły uwadze jej twórcy. Proszę o informacje pod adresem email: slapekdariusz@gmail.com.pl  Dziękuję za każdy sygnał!

A#

 1. Akademia Wychowania Fizycznego na Podlasiu: Filia i Zamiejscowy Wydział Warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1990, ss. 142.
 2. Arasymowicz S., Wyrostkiewicz R., Eugeniusz Hajkowski – pionier wychowania fizycznego, sportu i rekreacji na Lubelszczyźnie, „Rocznik Naukowy Instytutu WFiS w Białej Podlaskiej” 1995, 1 , s. 51-64.

B#

 1. Bednarski W. W., Sportowy Tomaszów we wspomnieniach i mojej pamięci 1944-1970, „Rocznik Tomaszowski” 1 (2), 2013, s. 233-256.
 2. Bialskopodlaski Biograficzny Słownik Sportowy, pod red. Tomasza Demidowicza, Biała Podlaska 1998.
 3. Bocheńczyk W., Najpiękniejszy po prawej stronie Wisły: modernizacja stadionu GKS „Górnik” Łęczna, „Biuletyn Specjalistyczno-Informacyjny Budownictwa” 2005, nr 1, s. 10-11.
 4. Bodasińska A., Cicirko L., Jadach A., Studenci Instytutu WFiS [Wychowania Fizycznego i Sportu] w Białej Podlaskiej wobec różnych aspektów sportu, „Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie 2000”, z. 3, s. 207-211.
 5. Burek A. (Andrzej), 80 lat KS „Wisła” Puławy, Puławy 2003, s. 48.
 6. Burek A., 75 lat KS Wisła Puławy, Puławy 1998, ss. 80
 7. Burek A., 80 lat KS Wisła Puławy, Puławy 2003, ss. 48.

C#

 1. Cicirko Z., Z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Podlasiu w latach 1918-1939, „Rocznik Naukowy Instytutu WFiS w Białej Podlaskiej” 2000,  7 , s. 221-226.
 2. Cicirko Z., Powstanie i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1982, 26, nr 3-4, s. 113-119.
 3. Cicirko Z. , Problemy wychowania fizycznego w szkolnictwie elementarnym na Lubelszczyźnie na XIX i XX wieku, (w:) Wychowanie fizyczne – dzień dzisiejszy i perspektywy : materiały z konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 21-22 września 1984 roku w Białej Podlaskiej, red. Stanisław Arasymowicz, Warszawa 1988, s. 155-162.
 4. Cicirko Z., Wychowanie fizyczne w szkole na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym, (w:) Rola tradycji w kształtowaniu współczesnego modelu kultury fizycznej, Warszawa 1986, s. 104-121.
 5. Cicirko Z. , Stowarzyszenia i kluby sportowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, (w:) Z historii Polski i Podlasia : księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej, red. J. Cabaj, J. Gmitruk, Warszawa 2008, s. 301–313.
 6. Cicirko Z., Z kart historii działalności Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 na polu kultury fizycznej, „Rocznik Bialskopodlaski” 2003, T. 11, s. 163-171.
 7. Cicirko Z. , Z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Podlasiu w latach 1918-1939, „Rocznik Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej” 2000, T. 7, s. 221–226.
 8. Cicirko Z. , Wychowanie fizyczne i sport w Wojsku Polskim na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939,
 9. Cicirko Z. , 80 rocznica powstania Lubelskiego Oddziału WTH, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1985, nr 1, s. 38-39.
 10. Chaliburda I., Cieśliński I.,  Próba reinterpretacji pochodzenia wybranych gier  i zabaw ludności zamieszkującej tereny południowo-wschodniej Polski z perspektywy antropologii kulturowej, Rocznik Naukowy Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej” 2006, T. 13, s. 59–70.
 11. Chaliburda I., Cieśliński I.,  Cieśliński R., Biogeograficzne uwarunkowania tradycyjnych form aktywności fizycznej ludności zamieszkującej teren południowo-wschodniej Polski, (w:) Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, t. 1, red. Jerzy Saczuk, Biała Podlaska 2006, s. 379–386.
 12. Chwałczyk T., Podlaskie skrzydła, Rzeszów 1985.

D#

 1. Demidowicz T., Lotnicy Podlasia : słownik biograficzny A-Ż, Biała Podlaska 2005, ss. 337.
 2. Demidowicz T., Podlaska Wytwórnia Samolotów w Białej Podlaskiej (1923-1939) : w 80 rocznicę powstania, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2003, 4, s. 33–48.
 3. Demidowicz T., Wydział Stad i Stacji Stadnych w Janowie Podlaskim i jego działalność na polu rozwoju hodowli koni w latach 1817-1832, „Rocznik Bialskopodlaski” 2007, T. 15, s. 137–164.
 4. Demidowicz T., Zakład Stada Rządowego Koni w Janowie Podlaskim (1832-1867), „Rocznik Bialskopodlaski” 2002, T. 10, s. 139-159.
 5. Demidowicz T., Rodem z Południowego Podlasia : Kazimierz Kierzkowski i jego wkład w rozwój strzelnictwa i łucznictwa sportowego w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Międzyrzecki” 2002, T. 33, s. 135-153.
 6. Demidowicz T., Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2011, 9, s. 59–78.
 7. Demidowicz T., Biała Podlaska jako krajowy ośrodek przemysłu i sportów lotniczych w okresie międzywojennym, (w:) Biała Podlaska. Szkice z dziejów miasta i okolic : materiały z sesji popularnonaukowej z okazji Dni Białej Podlaskiej 26-27 czerwca 1999 r., red. J. Flisiński, Biała Podlaska 1999, s. 67–92.
 8. Demidowicz T., Państwowa Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. 180 lat istnienia, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1997, 4, s. 33-44.
 9. Dobosz S., 80 lat AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 22.01.1922-22.01.2002 / AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, opr. Stanisław Dobosz, Elżbieta Struś, Lublin 2002, s. 47.
 10. Dobromilska G., 30 lat kraśnickich zapasów : 1978-2008, Kraśnik 2008, ss. 104.
 11. Drabik J., Poziom sportowy wybranych konkurencji lekkoatletycznych młodziczek okręgu lubelskiego w latach 1960-1965, „Zeszyty Naukowo-Metodyczne  AWF Warszawa. Filia Biała Podlaska” 1975, nr 3, s. 63-67.
 12. Dzieje, wojsko, edukacja : księga jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin, pod red. nauk. M. Bednarzak-Libery i J. Gmitruka, Warszawa 2010, s. 511–525

E#

F#

G#

 1. Gerłowski H., Realizacja programu rozwoju wychowania fizycznego i sportu w szkołach wyższych miasta Lublina w roku akademickim 1983/1984, (w:) Sport i wychowanie fizyczne w środowisku akademickim. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Rzeszów 1984, Rzeszów 1985, s. 351-359.
 2. Gmurkowski, J. , Dzieje sportu w gminie Wojcieszków : (1981-2007), Wojcieszków ( Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa) 2010, ss. 277.
 3. Golanko R., Sport w powiecie Biała Podlaska w latach 1945-1975, (w:) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3: VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997, red. B. Woltman, Gorzów Wielkopolski 1998, s. 145–151.
 4. Golanko R., Kultura fizyczna w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1998, (w:) Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej, red. T. Jurek, K. Obodyński, S. Zaborniak, Rzeszów 2007, s. 268–273.
 5. Golanko R., Zarys działalności Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” na ziemi bialskopodlaskiej do 1998 roku, (w:) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4: VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999, red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 259–265.
 6. Golanko R., Wychowanie fizyczne i sport szkolny w gimnazjach w Białej Podlaskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1996,  1, s. 17-24.
 7. Góźdź I., Wydarzenia sportowe 2006-2009, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 2010, T. 17, s. 354-378.
 8. Grafik R., 60 lat działalności Klubu Sportowego „Orlęta” w Łukowie, [materiały zebrał i oprac. Ryszard Grafik], Łuków 1983, s. 92.

H#

 1. Hince C. (Cezary), Piłkarski AZS: Historia, mecze i piłkarze AZS AWF Biała Podlaska w latach 1974–1996, Siedlce 2013, ss. 248.

I#

J#

 1.  Jachimski J., Wspomnienia sportowe z lat 1946-1962, Tomaszów Lubelski 1986.
 2. Jaślikowska-Sadowska Teresa,  Od filii do Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Zjazd absolwentów z okazji XXXV-lecia uczelni 3-5 czerwca 2005 r., Biała Podlaska 2006.
 3. Jarzembowski K., „UI Zboże” Lubelska Chorągiew Szarych Szeregów 1939-1944, „Harcerstwo” 1993, 9, s. 27-33;  Część II: Lata 1942-1944, „Harcerstwo” 1993, 11-12, s. 35-38; Cz. 3, „Harcerstwo” 1993, 10, s. 21-27.

K#

 1. Kalbarczyk , Ryszard , Z dziejów klubu sportowego „Lewart” Lubartów,  „Lubartów i Ziemia Lubartowska” [T. 14], 2000, s. 237-240.
 2. Kaproń A. (Andrzej), Zachodnioeuropejscy sportowcy w PRL-owskim Lublinie, Lublin, 2008, s. 40 (broszurka dotycząca rozgrywek sportowych w Lublinie z udziałem sportowców z Europy Zachodniej).
 3. Karaś R., Himalajska tragedia, Warszawa 1983.
 4. Kitliński M.A., Lebiedowicz H., 60 lat od AKS do Unii. W hrubieszowskim sporcie, Hrubieszów 2005, ss.  134.
 5. Klub Sportowy Hutnik Dubeczno 1950-2010, opr. R. Pryll, Chełm 2010.
 6. Kalinowski S., Stadnina janowska w tygodniku „Jeździec i Hodowca” (1922 – 1939), (w:) Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku, red. P. Nowak, K. Stępnik, Lublin 2010, s. 161-170.
 7. Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim, red. J. Bergier, M. Stelmach, Biała Podlaska 2007, ss. 236.
 8. Kierzek A., Kuciel-Lewandowska J., Alfred Marcin Sokołowski (1849-1924), pionier polskiej ftyzjatrii i laryngologii a Nałęczów, „Fizjoterapia Polska” 2007, 4, s. 472-479.
 9. Kisielińska M.,  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na Południowym Podlasiu – program i działalność do 1990 roku, „Rocznik Bialskopodlaski” 2004, 12, s. 145-158.
 10. Kobylarz W.S., Łowiectwo w okręgu Biała Podlaska (80 lat działalności Polskiego Związku Łowieckiego 1923 – 2003), „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2003, 3, s. 22-33.
 11. Kojtych M., (współpraca) Z. Janus, 80 lat LKS Orlęta Spomlek 1924-2004, Radzyń Podlaski 2004, ss. 80.
 12. Kot E., Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Junior”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 3, s. 90-91.
 13. Kozłowski W.A., Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej w latach (1906) – 1944 – 2010, Chełm 2011, ss. 180.
 14. Kozłowski W.A.,  Kultura fizyczna w Chełmie i powiecie chełmskim w latach 1944-2010: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, wychowanie zdrowotne, Chełm 2011, ss. 266.
 15. Kozłowski W.A., Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919–2010, Chełm 2010, ss. 56.
 16. Kozłowski W.A., Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008, ss. 205.
 17. Kozłowski, W. A., Bolesław Zygmunt (Kruczek)-Wirski : (1900-1972) i jego dokonania (Szkolne Koło Sportowe „Zdrów” 1923-1966 i Międzyszkolny Klub Sportowy 1934-1939),  Chełm 2012, ss. 54.
 18. Kozłowski W.A., Sport w organizacjach paramilitarnych na Ziemi Chełmskiej w latach 1918-1939, Chełm 2008, ss. 176.
 19. Kozłowski W.A., Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej: słownik biograficzny, cz. 1-2, Chełm 2007-2009, cz. 1 ss. 100, cz. 2 ss. 122.
 20. Kozłowski W.A., Krajoznawstwo i Turystyka w Chełmie w latach 1918–1939, Chełm 2007, ss. 147.
 21. Kozłowski W.A., Życie sportowe w Chełmie w latach 1918–1939, Chełm 2004, ss. 122.
 22. Kozłowski W.A., Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918–1939, Chełm 2001, ss. 171.
 23. Kozłowski W.A., Dzieje kultury fizycznej na ziemi chełmskiej : historia – fakty – wspomnienia, Chełm 1994, ss. 190.
 24. Kozłowski, W.A., Sport w organizacjach paramilitarnych na Ziemi Chełmskiej w latach 1918-19139, Chełm 2008.
 25. Krawczyński W., Wstęp do badań nad historią klubów sportowych Białej Podlaskiej na przykładzie prostej metody badawczej, Poznań 1986 (Monografie AWF Poznań, numer serii: 227), s. 147-156.
 26. Kudelski Wł., Działalność sportowa, (w:) Akademia Wychowania Fizycznego na Podlasiu (Filia i Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 1969-1989), Biała Podlaska 1990, s. 102-115.
 27. Kozłowski W.A., Chełmskie Towarzystwo Cyklistów ChTC (1922-1939), Chełm 2013, ss. 74.
 28.  Kozłowski W.A., Kazimierz Paweł Janczykowski i jego dokonania 1888-1972, Chełm 2011, ss. 64.
 29. Krawczyk K., Ocena sprawności fizycznej studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (w:) VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002. Suplement I, Cz. 1, Warszawa 2002, 46, s. 155-156.
 30. Kuna H., Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym na przykładzie działań podejmowanych w Lublinie, „Problemy Rehabilitacji Społeczno Zawodowej” 1998, (2-3), s. 72-83.
 31. Kwiek A. (Andrzej), Niedźwiecki M. (Maciej), Sportowe asy Lubelszczyzny, Lublin 2000, s. 312 (dar A. Kwieka)

L#

 1. Laszuk R., XX – lecie Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Biała Podlaska 1996, ss. 59.
 2. Leśniewska J.E., Łęczyńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, (w:) Łęczna. Studia z dziejów miasta, red. E. Horoch, Łęczna 1989.
 3. Litwiniuk S., Rys historyczny taekwon-do w Białej Podlaskiej, (w:) Optymalizacja struktury treningu i współzawodnictwa w sportach walki, red. Stefan Litwiniuk, Zbigniew Bujak, Artur Litwiniuk, Biała Podlaska 2000, s. 98 – 101.
 4. Ludka J, Stawczyk Z., Wkład województw w rozwój lekkoatletyki polskiej w latach 1955-1974 (w tabelach i wykresach), Poznań 1976 , ss. 243.
 5. Laszuk R. (Roman), Ćwierćwiecze bialskopodlaskiego futbolu, Biała Podlaska 2001, s. 222.

Ł#

M#

 1. Maciaszczyk L., Program edukacji fizycznej dla studentów kierunku nauczanie początkowe w UMCS, „Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie” 2000, z. 3, s. 201-206.
 2. Maj M. (Maciej), Ring wolny, Lublin 20013, s. 246 ( plus 40 stron wkładki kolorowej, fotobiografia Stanisława Zalewskiego).
 3. Maj M. (Maciej), Z Koziołkiem na Plastronie, Lublin 1999, s. 294.
 4. Maj M. (Maciej), DaDi, przerwany wyścig, Lublin 2007, s. 300.
 5. Majewski M.W., Działalność klubów lotniczych na Lubelszczyźnie w latach 1927-1939, „Studia Humanistyczne” 2010, 10, s. 87-102, online: wydawnictwa.awf.krakow.pl/pdf/sh10_2010_full.pdf
 6. Majewski M.W., Działalność klubów lotniczych na Lubelszczyźnie w latach 1927–1939, „Studia Humanistyczne” 2010, nr 10, s. 87–102.
 7. Mierzwiński H., Kultura fizyczna w Garnizonie Biała Podlaska (1918-1939), (w:) Dzieje, wojsko, edukacja : księga jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin, pod red. nauk. M. Bednarzak-Libery i J. Gmitruka, Warszawa  2010, s. 527–540.
 8. Mikołajczuk M., Lotnicze tradycje Białej Podlaskiej, Warszawa 2008, ss. 259.
 9. Mikulski Z., Lubelska lekka atletyka okresu przed i powojennego, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 31-34.
 10. Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, Lublin 2007.

N#

 1. Niewiadomski M. (Mieczysław), Początki sportu w Lublinie. Przyczynek do historii sportu w Królestwie Polskim, Warszawa 1958, (Biblioteka Łopacińskiego, sygn. 2108). – 2000, W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Red. Woltmann B.,  Gorzów Wlkp. 2002, s. 451-460.
 2. Nowak W., Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „Nefryt” Lubartów : (1993-1999), „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 14, 2000, s. 241-249.

O#

 1. Orzeł H., Wokół hymnu AZS i nie tylko…, „Alma Mater”R. 10, 2000, nr 3, s. 156-161.
 2. Ostrowski W., Klub Sportowy „Wisła” Puławy : 60 lat, Puławy 1983, ss. 86.
 3. Ostrowski  W., 50 lat ZKS Wisła Puławy, Puławy 1973, ss. 70.
 4. Ostrowski  W., 60 lat KS Wisła Puławy, Puławy 1983, ss. 90.

P#

 1. Pańczyk S., Kultura fizyczna Lubelszczyzny, „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 1977, 22, s. 247-265.
 2. Paprzycki, P., Krawczyk P., Lubelska Wyprawa Medycznego Klubu Turystycznego w Himalaje Lahulu. Tam ,gdzie nie dochodzą święte krowy, „Alma Mater” 4, 69, 2008, s. 122-129.
 3. Paprzycki, P., Krawczyk P., Podróż w czasie czyli jak himalajska wyprawa Medycznego Klubu Turystycznego zwiedzała Indie, „Alma Mater” 1, 70, 2009, s. 92- 105.
 4. Pawluczuk Z., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na południowym Podlasiu w latach 1906 – 1931, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2001, 1, s. 5-29.
 5. Pawluczuk Z., Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” Okręgu Lubelskiego w latach 1905-1939, „Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie” 2005, 6, s. 17-40.
 6. Pawluczuk Z.,  Adam Michał hr Zamoyski i jego rodzina w polskim i międzynarodowym ruchu sokolim,  (w:) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5: Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, pod red. Bernarda Woltmanna, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 97-123.
 7. Piech K., Gry, zabawy i sporty wschodniego pogranicza a tradycyjne formy aktywności w Europie i na świecie, (w:) Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza Polski, red. nauk. Igor Cieśliński, Ryszard Cieśliński, Ireneusz Chaliburda, Biała Podlaska 2010, s. 151-169.
 8. Piech K., E. Piech, W dawnej Białej o wychowaniu fizycznym, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1992, 3-4, s. 50-53.
 9. Piech K, I. Cieśliński, Traditional games and plays from southern Podlasie as an element of cultural heritage, „Studies in Physical Culture and Tourism” 2007, 14, nr 2, s. 149–158.
 10. Piątek L., Historia powstania obiektów sportowych na terenie Lublina, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 7-12.
 11. Piątek L., AZS Lublin w rozgrywkach mistrzowskich Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1945-1949, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 21-26.
 12. Piątek L., Twórca lubelskiej lekkiej atletyki, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 35-38.
 13. Piątek L., Lubelski sport po wyzwoleniu, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2 , s. 13-20.
 14. 50 [Pięćdziesiąt] lat Akademickiego Związku Sportowego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1922-1972 : program jubileuszowego turnieju piłki siatkowej mężczyzn o puchar prof. Cz. Martyniaka, Lublin 25-26 III. [Lublin]: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1972, s. 3-16.
 15. 50 [Pięćdziesiąt] lat FKS Stal Historia Piłki Nożnej, „Nowiny Kraśnickie” (wydanie specjalne) 2001, ss. 30.
 16. Powała Niedźwiecki M., Krychowski A., Próba oceny sprawności ogólnej młodzików uczestniczących w szkoleniu wojewódzkim na Lubelszczyźnie, „Trening” 2001, nr 1, s. 47-55.
 17. Przegaliński A., Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie, Lublin 2012, s. 29-39, 50-52, 88-96.

R#

 1. Ryński L., Automobilklub Lubelski 1930-2000: 70 lat, Lublin 2000,
 2. Ryński L., 50 lat Lub. Okręgowego Związku Kolarskiego 1949-1999, Lublin 1999
 3. Ryński L., 100 lat kolarstwa na Lubelszczyźnie, Lublin 1993
 4. Rys historyczny Klubu AZS Lublin, od 1922 roku do końca lat 50, „Zeszyty Historyczne Akademickiego Związku Sportowego” 1997, 2, s. 3-6.

S#

 1. Skawiński M., Lubelskie Towarzystwo Cyklistów (1893 – 1914), „Wychowanie Fizyczne i Sport”  1983, 1,  s. 97-105.
 2. Spaczyńska E., Wierni lubelskiemu AZS, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 39-41.
 3. Spaczyńska E., Rys historyczny Klubu AZS Lublin od 1922 do końca lat 50, „Zeszyty Historyczne AZS” 1997, 2, s. 3-6.
 4. Sport wiejski na Lubelszczyźnie, praca zbiorowa, Rada Wojewódzka. Ludowe Zespoły Sportowe, Lublin 1960, s. 32.
 5. Stanica. Jednodniówka poświęcona prezesowi Związku Sokolstwa Polskiego, druhowi Adamowi Zamoyskiemu w dniu jego imienin 24 grudnia 1929 roku, Katowice 1929, ss. 55.
 6. Statut Wojskowego Klubu Sportowego w Zamościu, Zamość. Wojskowy Klub Sportowy 1927, s. 15.
 7. 60 [Sześćdziesiąt] lat AKS do „Unii” w hrubieszowskim sporcie, Hrubieszów 2005, ss. 134.
 8. Szwabe A., Puchary, wrzutki, wkrętki. 45 lat piłki ręcznej na Lubelszczyźnie, Lublin 2005, ss. 191.
 9. Szwabe A., S. Pogonowski, GKS Górnik Łęczna. 25 lat, 1979-2004, Łęczna 2004, ss. 80.
 10. Szwendrowski W., Na ostrym wirażu : wspomnienia, oprac. F. Bąbol, Warszawa 1956 (Seria: Reportaże, Wspomnienia, Opowiadania), ss. 78.
 11. Sznajder M., 50 lat Fabrycznego Klubu Sportowego Stal Kraśnik, Kraśnik 2001, ss. 88.
 12. Szymczyk H., Wolność odrodziła sport, Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008, nr 7, s. 68-71. WBP im. H Łopacińskiego w Lublinie: http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe?BZ=Katalog_Lubliniana
 13. Szypica H., Jak to z piłką nożną w Terespolu bywało… „Goniec Terespolski” 2002 , nr 2 , s. 18-19.

T#

 1. Tereszczuk M., Śledź Z., 90 lat Tomasovii. Piłkarska Historia Klubu Sportowego 1923–2013, Tomaszów Lubelski 2013.

U#

V#

 1. Vogelgesang Wł., Osiemdziesięciolecie powstania Klubu Sportowego „Thomasovia” w Tomaszowie Lub. (cz. 1-9) „Rewizje Tomaszowskie” 2003, nr 16, s. 10; nr 17, s. 10; nr 18, s. 11; nr 21, s. 11; nr 22, s. 11; nr 23, s. 11; nr 24, s. 11; nr 25, s. 11; nr 26, s. 15.
 2. Vogelgesang , Wł., Osiemdziesięciolecie powstania Klubu Sportowego „Thomasovia” w Tomaszowie Lubelskim,  (cz. 10-29) „Rewizje Tomaszowskie” 2004 , nr 1, s. 11; nr 2, s. 11; nr 3, s. 11; nr 4, s. 11; nr 5, s. 11; nr 6, s. 11; nr 7, s. 11; nr 8, s. 12; nr 9, s. 11; nr 13, s. 11; nr 14, s. 11; nr 15, s. 11; nr 16, s. 11; nr 17, s. 11; nr 18, s. 11; nr 19, s. 11; nr 20, s. 11; nr 21, s. 11; nr 22, s. 11; nr 23, s. 11.
 3. Vogelgesang Wł., Tenis stołowy : rys historyczny, „Rewizje Tomaszowskie” 2004, nr 24, s. 11; nr 25, s. 11.
 4. Vogelgesang Wł., Ludowe Zespoły Sportowe w regionie Tomaszowa Lub., cz. 1-3, cz. 4-5: LZS „Orkan” w Bełżcu, cz. 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bełżcu, cz. 10: Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Cukrownia Wożuczyn, „Rewizje Tomaszowskie” 2005, nr 3, s. 11; nr 4, s. 11; nr 5, s. 11; nr 6, s. 11; nr 8, s. 11; nr 9, s. 11; nr 22, s. 11.

 

W#

 1. Wasilewski E., Bialska Akademia Wychowania Fizycznego, (w:) Od Akademii Bialskiej do AWF. Międzyrzec Podlaski 1973, s. 25–49.
 2. Wawrzycki A., Zarys historii piłki nożnej na Lubelszczyźnie 1922-1997, Lublin 1997, ss. 221.
 3. Wawrzycki A., Pasjonaci. 22 lata pod amatorskimi koszami Lublina (1979-2001), Lublin 2001, ss. 312.
 4.  Wójcik Z., Z zapomnianych hipodromów (1864-1939), „Kultura Fizyczna” 2008, 7-8, s. 12-18.
 5. Wróbel-Lipowa K., Kształcenie i wychowanie starszych synów Stanisława Kostki Zamoyskiego XII ordynata na Zamościu, „Res Historica” 12, 2000, s. 27-43.
 6. Wspaniali ludzie kraśnickich zapasów, red. G. Dobromilska, Kraśnik 2003,  ss. 102.

Z#

 1. Zaborniak S., Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919-1939 : rozwój lekkoatletyki w Lubelskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w latach 1921 – 1939, cz. 1, „Lekkoatleta” 2011, nr 9, s. 10–15.
 2. Zaborniak S., Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 – 1939: rozwój lekkoatletyki w Lubelskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w latach 1921 – 1939, cz. 2, „Lekkoatleta” 2011, nr 10, s. 9–18.
 3. Zaborniak S., Historia polskiej lekkiej atletyki w latach 1919 – 1939, cz. 3, Rozwój lekkoatletyki w Lubelskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w latach 1921 – 1939, „Lekkoatleta” 2011, nr 11, s. 11–17.
 4. Załuski K. (Krzysztof), Avia i Aeroklub Świdnik w latach 1952-2012. Ludzie, wspomnienia, wydarzenia, Lublin-Świdnik 2012, s. 192.
 5. Zawadzki, Z. S., Kultura fizyczna, sport i turystyka w „Zamoju” w połowie XX wieku : wspomnienia belfra od „skakania przez sznurek”, Lublin 2006, ss. 315.

0-100#

 1. 60 lat od AKS do „Unii” w hrubieszowskim sporcie, Hrubieszów 2005, ss. 134.
 2. 50 lat Akademickiego Związku Sportowego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1922-1972 : program jubileuszowego turnieju piłki siatkowej mężczyzn o puchar prof. Cz. Martyniaka, Lublin 25-26 III. [Lublin]: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1972, s. 3-16.
 3. 50 lat FKS Stal Historia Piłki Nożnej, „Nowiny Kraśnickie” (wydanie specjalne) 2001, ss. 30.

 

 Rękopisy, maszynopisy, prace dyplomowe

 1. Kuzdra Dariusz, Sport w Wożuczynie, Wożuczyn 2003 (mps Filia Biblioteki Gminnej w Wożuczynie).
 2.  Krawczyk W., Działalność sekcji piłki nożnej seniorów Gminnego Klubu Sportowego „Sparta” Wożuczyn w latach 1998-2008, Biała Podlaska 2009 (mps., pr. mgr., zbiory prywatne).

O autorze:

Profesor Dariusz Słapek

„Niepoprawny (tzn. trudno ulegający zniechęceniu) kibic i entuzjasta sportu”. Wiek (nadwaga i …fajka) przerwały jego amatorską grę w piłkę nożną. Rozbrat z nią wypełnia zainteresowaniem dziejami sportu. Chce kiedyś o sobie powiedzieć, że jest historykiem sportu. Wie jednak, jakie to trudne, bo sporo pisał o dziejach sportu antycznego… Z tych wszystkich powodów wpadł na pomysł powołania Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu.

Zobacz także: